Kohti kehoa. Taiteellinen tutkimus soittamisen orientaatioista Karol Szymanowskin pianomusiikissa ARTIKKELIT 1 2/ PDF Free Download

Kohti kehoa. Taiteellinen tutkimus soittamisen orientaatioista Karol Szymanowskin pianomusiikissa ARTIKKELIT 1 2/2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti kehoa. Taiteellinen tutkimus soittamisen orientaatioista Karol Szymanowskin pianomusiikissa ARTIKKELIT 1 2/2020"

Transkriptio

1 ARTIKKELIT 1 2/2020 ƒanu Vehviläinen Kohti kehoa Taiteellinen tutkimus soittamisen orientaatioista Karol Szymanowskin pianomusiikissa MuT, pianisti-tutkija Anu Vehviläinen työskentelee yliopistonlehtorina Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulussa sekä elokuusta 2020 alkaen tohtorikoulun johtajana. Vehviläinen on erikoistunut Karol Szymanowskin soolopiano- sekä viulu piano-musiikkiin. Tutkijana häntä kiinnostaa taiteilijan ja yleisön välinen suhde, läsnäolo ja 157 hiljaisuus.

2 Towards the Body: An Artistic Research on Orientations of Playing in Karol Szymanowski s Piano Music This article explores the author s way of perceiving her orientation towards playing the piano. She identifies two different orientations: cognitive and embodied. The former is related to Karol Szymanowski s complex musical textures and the writer s attendant practicing habits, while the latter is a new approach the writer has explored as a member of a multidisciplinary art group, the Silence Ensemble. Using the author s autoethnographic documentation written between the years , the article delves into the writer s understanding of her praxis within the area of western art music tradition. Critical study of her own practicing habits helps the author to find new, embodied possibilities of piano-playing, while it also offers fresh insights into the specific musical and playing experiences of pianists, which will be useful for scholars in the fields of practice-led research and research on music and embodiment. In relation to the embodied orientation, the author discusses a practice-based method created together with two other members of the Silence Ensemble, a dancer and a visual artist, which led her to explore the role of some basic bodily phenomena, such as breathing. 158

3 Kohti kehoa Taiteellinen tutkimus soittamisen orientaatioista Karol Szymanowskin pianomusiikissa Anu Vehviläinen Johdanto Kuluneen 30 vuoden aikana taiteellisen tutkimuksen metodologinen kehitys on liittänyt taiteilijat äänekkääksi osaksi akateemista keskustelua. Taiteilijat ovat entistä kykenevämpiä ilmaisemaan, mikä heidän erityisosaamisessaan on juuri heille itselleen olennaista. Sen lisäksi, että taiteilijat omaksuvat tieteen perinteestä käypiä menetelmiä, he luovat niitä myös itse, omasta praksiksestaan ja ajattelustaan käsin. Tässä taiteellista tutkimusta edustavassa artikkelissani kuvaan pianonsoittoni kognitiivista ja kehollista orientaatiota autoetnografisen menetelmän avulla. Taustalla on havainto, jonka pianistina tein harjoittelutilanteessa: koen soittamisen korostetun kognitiivisena toimintana, jossa kehoni jää sivuun. Pohdin aihettani puolalaisen Karol Szymanowskin ( ) pianomusiikin sekä taiteilijatutkijaryhmä Silence Ensemblen toiminnan kautta. Juuri pitkällinen työskentely Szymanowskin vaativan musiikin parissa on mielestäni muokannut soittamisorientaationi kognitiivispainotteiseksi, kun taas tanssijan, kuvataiteilijan ja pianistin (eli minun) muodostama Silence Ensemble on johdattanut minut tarkastelemaan omaa soittamistani kehollisten kokemusten, kuten hengittämisen, näkökulmasta. Tutkimustehtäväni muotoilen seuraavasti: kysyn, millä tavoin soittamisorientaationi on muokkautunut kognitiiviseksi ja miten alan vähitellen hahmottaa kehollisen orientaation mahdollisuutta. Lopulta kysyn, millä tavoin kehollisuuden löytyminen vaikuttaa olemiseeni ja taiteelliseen työskentelyyni sekä miten muut taiteellista tutkimusta tekevät ja musiikin ja kehollisuuden suhteista kiinnostuneet tutkijat voisivat hyötyä havainnoistani. 159

4 Artikkelit Musiikki 1 2/2020 Artikkelini jakautuu neljään päälukuun. Ensimmäisessä kuvaan tutkimuskontekstini, aineistoni sekä käyttämäni autoetnografisen menetelmän. Toinen luku porautuu kokemukseeni Szymanowskin teosten esittämisestä, harjoittelusta, ajattelusta ja partituurien analysoinnista. Kolmannessa luvussa esittelen keholliseen orientaatioon johdattavan Silence Ensemblen poikkitaiteellisen menetelmän, fenomenologisen hengitysharjoituksen sekä Kuressaaren hengitysretriitin annin. Neljäs luku on pohdintaa siitä, mitä nämä erilaiset soitto-orientaatiot minulle merkitsevät ja miten niistä saatavia huomioita voisi soveltaa laajemmin esimerkiksi taiteilijoiden koulutuksessa. Vedän myös yhteen tutkimukseni metodologisen annin taiteellisen tutkimuksen kontekstissa. Taiteellinen tutkimus tuo esiin muusikon kokemuksen Taiteellinen käänne nostaa esiin henkilökohtaisen Tutkimukseni asettuu osaksi suomalaista ja eurooppalaista taiteellisen tutkimuksen diskurssia, jossa keskeistä on luovan prosessin, taiteilijuuden ja kokemuksen reflektointi. Alan metodologia on kehittynyt omassa taiteen praksiksen olotilassaan, lähellä taiteen ajattelua ja sanastoa. Se elää vuorovaikutuksessa tieteen rinnalla, mutta hengittää jo omin keuhkoin. Coessens, Crispin ja Douglas (2009, 14 17) näkevät taiteellisen tutkimuksen edustavan merkittävää paradigmamuutosta ja hahmottavat erityisen taiteellisen käänteen jatkona kielelliselle ja kulttuuriselle käänteelle ja 70-lukujen kielellinen käänne korosti kielen aseman ja merkityksen uudelleenajattelua, kielen suhdetta maailmaan ja käyttöä sosiaalisten käytäntöjen kehittymisessä (Rorty 1992, sit. Coessens et al. 2009, 15). Seuraavaa vuosikymmentä hallitsi kulttuurinen käänne, joka puolestaan korosti toimijuutta, itsereflektiota ja subjektiivisuutta kulttuurin ja identiteetin merkittävinä tekijöinä (Friedland & Mohr 2004, 3, sit. Coessens et al. 2009, 15). Taiteellinen käänne taas viittaa tilaan, jossa kulttuuri muuttuu todeksi yksityisessä kokemuksessa: se etsii kielen ja tulkinnan alta ristiriitaisia ja erityisiä kokemuksia venyttäen ymmärryksen rajaa kohti spesifiä, taiteellista kokemusta ja kysyy, mikä on taiteilijan ja hänen praksiksensa paikka nyky-yhteiskunnassa (Coessens et al. 2009, 15 17). Taiteellisen käänteen myötä taiteellinen tutkimus on ottanut merkittävän roolin meitä ympäröivän kulttuurin tiedontuotannossa. 160

5 Anu Vehviläinen Taiteellinen tutkimus soittamisen orientaatioista Tutkimukseni konteksti Artikkelini liittyy niin musiikkitieteelliseen Szymanowski-tutkimukseen kuin monitahoiseen fenomenologiseen kokemustutkimukseen. Ennen kaikkea se liittyy taiteelliseen tutkimukseen, jonka lähes jokainen taiteilija-tutkija haluaa nimetä omalla tavallaan painottaen metodologista fokustaan, mikä on mielestäni ymmärrettävää nuorelle ja kehkeytyvälle alalle. Artikkelini perustuu tajuun taiteellisesta, pitkäjänteisestä prosessista ja musiikkiteosten harjoittelun lainalaisuuksista. Siksi juuri muusikkotutkijat tuovat artikkeliini kohdallisimman kontekstin. Kuvaan tutkimuksessani soittajankokemustani Szymanowskin pianomusiikin parissa erityishuomion kohteena variaatiot b-molli, op. 3. Olen esittänyt ja levyttänyt säveltäjän koko pianotuotannon (Vehviläinen 2010, 2012, 2014, 2017), ja näin ollen monet huomioni perustuvat kokonaisnäkemykseen hänen kaikista pianoteoksistaan. Aiempi Szymanowski-tutkimus vahvistaa käsitystäni säveltäjän musiikin kompleksisuudesta ja tekstuurin hahmottamisen vaativuudesta: Szymanowski välttää säännöllisiä fraasirakenteita kirjoittaen uskomattoman rikasta, orkestraalista ja jopa näännyttävän täyteen pakattua, polyfonista ja hämmentävää tekstuuria. 1 Esimerkiksi Metooppien op. 29 ja Maskien op. 34 kolmelle itsenäiselle viivastolle kirjoitetut tekstuurit koostuvat lukuisten kaksois- ja multisointujen yhdistelmistä, jotka herättävät tunteen useasta samanaikaisesta tietoisuudesta (Zent 1988, 105, 278). Jopa Szymanowski itse epäili, voiko kukaan omaksua pitkää ja helvetillisen vaikeaa pianosonaattia no. 2 A-duuri, op. 21. Myös Fantasiastaan op. 14 Szymanowski arveli, että teos voi tuoda hänelle maineen säveltäjänä, jonka musiikkia on mahdotonta soittaa tai laulaa. (Wightman 1999, 45 46, 96.) Siinä missä aiempi Szymanowski-tutkimus keskittyy säveltäjän musiikin analysointiin, oma fokukseni on henkilökohtaisessa kokemuksessani. 2 Kokemuspohjaista tutkimusta ei Szymanowskin musiikista ole aiemmin tehty, muiden säveltäjien kohdalla paljonkin. Tyypillisesti muusikko tarttuu läheiseksi kokemaansa repertuaariin ja käsittelee sitä oman taiteilijan- 1 Vrt. Samson 1980, 29 31, 292; Pannain 1932, 127; Chylinska 1993, 99, 101; Zent 1988, Taiteellista kokemusta on artikuloitu mm. kahdessa Taiteellinen tutkimus -nimisessä teoksessa (Kiljunen et al ja Varto 2017). Nämä filosofisteoreettiset klassikot ovat luoneet tarpeellisia, käsitteellisiä raameja kehittyvälle alalle, mutta näitä raameja taiteilijoiden tulee jatkuvasti kriittisesti koetella praksikseen nojaavan tutkimuksensa kautta. Näin teen myös itse kuvatessani omaa kokemustani. 161

6 Artikkelit Musiikki 1 2/2020 ekspertiisinsä kautta. 3 Etusijalla on usein kehollisuus tai tulkinta, kuten on laita esimerkiksi Järviön (2011) Monteverdi-, Paavolan (2018) Thalberg-, Karakorven (2016) Schumann-, le Guinin (2006) Boccherini- ja Malin (2004) Crumb-tutkimuksessa. Järviö (2011, 9) pyrkii kuvaamaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti, miltä esimerkiksi yhden tauon hengittäminen kehossa tuntuu. Itse kuvailen muun muassa, millaisen kokemuksen Szymanowskin musiikin ajatteleminen minussa synnyttää. Tavoittelen myös le Guinin (2006, 14 24), Karakorven (2016, 36 40) ja Paavolan (2018, ) varsin pitkälle viemää, eri kehonosia erittelevää havainnointia, joskin tutkimukseni kysymyksenasettelusta ilmenevän taustani vuoksi olen tässä vasta alussa. Kaikista edellä mainituista poiketen kanteletaiteilija Timo Väänänen (2008) toteuttaa tohtorintutkinnon konsertteihin liittyvän reflektionsa sanojen sijasta valokuvin. Itse en halua luopua sanoista. 4 Kehollisessa tarkastelussani viittaan alan uraauurtavaan liikuntatieteen fenomenologiaan (Klemola 2004; Koski 2000), kuten ovat tehneet myös tanssijat Kirsi Monni (2004) ja Kirsi Heimonen (2009). Taiteellinen tutkimus on siis rikastuttanut yksilöllisen kokemuksen tutkimusta huomattavasti. 5 Yksilöllisen kokemuksen kautta paljastuu myös kokemuksen jaettu taso (mm. Klemola 2004, 9). Tapio Koski (2000, 39, 41 42) näkee keholliset kokemukset samankaltaisina, ihmisille yhteisinä ja jaettuina. Mitä lähempänä tutkija kohdettaan on ja mitä useammin sitä ajattelee, sitä monipuolisempia ovat havainnot ja ymmärrys. Itse olen ollut Szymanowskin musiikin kanssa tekemisissä lähes puolet elämästäni. 3 Moni nimeää oman (taiteellisen) tutkimuksensa yksityiskohtaisesti: toiminnallinen musiikillinen käytäntö (Mali 2004, 13), kehollinen historiallinen tiedostaminen (Karttunen 2015), fenomenologinen, Merleau-Pontyyn nojaava pianistin havainto (Sumelius-Lindblom 2019) sekä lihallinen musiikkitiede (le Guin 2006). 4 Esittävät taiteilijat hyötyvät julkaisuista (esimerkiksi JAR ja Ruukku), jotka mahdollistavat tekstin ja nuottikuvan lisäksi myös äänen ja videoiden julkaisemisen (ks. mm. Lyytikäinen 2013; Hübner 2016; Nilsson 2017; Vehviläinen 2019). Tämä avartaa alan metodologista ulottuvuutta. 5 Juha Varto (2008, 8, 20 22) pohtii 1900-lukulaista universaalin ja yleisesti pätevän arvostusta suhteessa yksityiseen kokemukseen. Hän maalaa varsin jyrkän näkymän, jossa yleisen kategoriaa on käytetty vallan välineenä samalla, kun yksittäisen ihmisen unohtamisesta on tullut hyve. Vain objektiivinen tietäminen, jossa tiedon kohde on riippumaton tietäjästä, olisi legitiimiä tietämistä. Tieteessä on Varton mukaan perinteisesti hyväksytty ajatus ns. puhtaasta eli jaettavissa olevasta ja objektiivisesta tiedosta, joka voi saastua, mikäli siihen sekoittuu jotain toiminnan tai taidon alueelta. Viime vuosina tehty, yhä monipuolisempi kokemustutkimus on mielestäni lieventänyt Varton kuvaamaa kahtiajakoa yleisen ja yksityisen sekä niihin sitoutuvan tiedontuotannon välillä. 162

7 Anu Vehviläinen Taiteellinen tutkimus soittamisen orientaatioista Tutkimuksen aineistot ja autoetnografinen menetelmä Aineistoni perusta on yli 20-vuotinen työskentely Szymanowskin pianomusiikin parissa eli teosten harjoitteleminen, esittäminen, levyttäminen, niistä luennoiminen sekä muun muassa työpäiväkirjan pitäminen. Szymanowski-aineistoni laajenee tässä artikkelissa kokonaisvaltaiseksi Szymanowski-reflektioksi, ja päiväkirjaotteiden ohella myös leipätekstissä on paljon kokemuksellisia huomioitani, kuten myös esimerkiksi Malin (2004) ja Järviön (2011) tutkimuksissa. Työpäiväkirjaotteet nostavat esiin akuutteja huolia ja niihin löytämiäni ratkaisuja. Kehollisuuden tarkasteluani peilaan Silence Ensemblen työskentelyn kautta (Heimonen, Kaverma & Vehviläinen 2018), jolloin aineistoni osana ovat ryhmän työskentelyä kuvaavat artikkelit ja muistiinpanot sekä Kuressaaren hengitysretriitin ( ) työpäiväkirja. Työpäiväkirjaotteiden ja leipätekstin välinen jännite syntyy ajan kulumisesta. Päiväkirja on kirjoitettu usein voimakkaan tunnetilan vallassa, ja leipätekstissä voin tarkastella asiaa etäännytetyn analyyttisesti. Tutkimukseni menetelmä on autoetnografia. Sen lähtökohtana ovat usein tutkijan henkilökohtaiset, vaikeatkin ongelmat 6 myös itse kuvaan artikkelissani muun muassa harjoitteluun liittyviä haasteitani. Menetelmää kehittivät alun perin etnografit: tutkiessaan vieraita kulttuureita he alkoivat kirjata ylös myös omia emootioitaan ja huomioitaan varsinaisen tutkimusaiheen ohella. Jäämättä kuitenkaan vain itseterapiaksi autoetnografinen menetelmä pyrkii aina liittämään henkilökohtaisen sitä ympäröivään kulttuuriin (Ellis & Bochner 2000, 739). Myös taidemusiikin alalla autoetnografiaa on hyödynnetty. Moni näistä tutkimuksista myös tämä artikkeli tarjoaa vaihtoehdon taidemusiikin sankarimyytille: 7 Grant (2009, 4 5) käsittelee konservatorioympäristön häpeää aiheuttavaa hiljaisuuden kulttuuria, joka saa muusikot muun muassa vaikenemaan käsivammoistaan, ja Manovski (2012; 2014) tutkii muusikoksi kasvamisen taivaltaan homoseksuaalisuutensa vuoksi marginalisoituna laulajana. Keskeistä on myös hiljaisen tiedon artikulointi ja taiteellisen työskentelyn mystifioinnin purkaminen: Bartleet (2009) kuvaa praksistaan kapellimestarina, Kruse (2013) dokumentoi kokemuksiaan mandoliininsoiton verkkokurssiopiskelijana ja Kanga (2016) kuvaa yhteistyötään säveltäjän kanssa. Menetelmällisesti edellä mainitut tutkimukset nojaavat 6 Ellis (2013) käsittelee ystävän menettämistä; Rissanen (2015) kuvaa kokemuksiaan mielenterveyspotilaana; Lee (2009) kuvaa fyysistä kamppailuaan ja musiikin parantavaa vaikutusta silmän laserleikkauksen jälkeen. 7 Sankarimyyttiä ovat tarkastelleet mm. Saarilammi 2007 ja Vehviläinen

8 Artikkelit Musiikki 1 2/2020 terapeuttisen rehelliseen, tabuja pelkäämättömään ja henkilökohtaiseen aineistoon. Muusikon hiljainen tieto on esillä myös omassa tutkimuksessani. Autoetnografisessa menetelmässäni tärkeää on kokemuksellisen ajattelun esteettömyyteen pyrkiminen. Käytännössä pyrin olemaan kokemuksen kuvauksessani tarkka, selkeä ja yltiörehellinen, mutta koska sanojen soljuvuus kiinnostaa minua, pyrin saamaan tekstistäni myös lennokasta. En sano vain, miten asiat ovat, vaan pyrin löytämään niille esteettisesti puhuttelevimman kirjoitusasun. 8 López-Íñiguezin (2019) evokatiivinen autoetnografia (mm. Ellis 2007 & 2013; Ellis & Bochner 2000) lähenee lapsuuden sellonsoittomuistumillaan kaunokirjallista tyyliä, ja Bartleet (2009) tuo kapellimestarina olon kokemuksensa esiin narratiivisen kerronnan ja tutkimuskirjallisuuteen nojaavan dialogin avulla. Vaikka itsekin tukeudun muisteluun ja emootioiden tarkkaan sanallistamiseen, en tähtää edellä mainittujen tutkijoiden novellinomaiseen tyylittelyyn. Päiväkirjakatkelmissa otteeni on vapaimmillaan, mutta en halua luoda tutkimuksestani kokonaisuutena voimakkaan kaunokirjallista; koska en ole ammattisanataiteilija, vaaranani olisi tasoltaan heikko, fiktiota muistuttava mutta naiivi kerronta. Autoetnografioille tyypilliseen tapaan tutkimukselleni on ominaista aineiston ja menetelmien sisäkkäisyys sekä tutkijan toimiminen metodisena välineenä. 9 Tuon tässä tutkimuksessa esiin omia tekstejäni yhteensä kymmenen vuoden ajalta. Työpäiväkirjaotteiden kautta pyrin kuvaamaan kokemukseni rikkaasti ja uskottavasti; yhdistän henkilökohtaisen kulttuuriseen (vrt. Ellis & Bochner 2000, 739) ja pyrin saamaan yhteyden lukijaan (vrt. Ellis et al. 2011, 7). Työpäiväkirjaviittausten ohella pysähdyn usein kuuntelemaan kehoani, johon Szymanowskin musiikki on pitkän ajan kuluessa ruumiillistunut. Ajaudun näin yhä syvemmälle taiteellisen toimintani perustuksiin: yrittäessäni kirjoittaa yhtä kehoni saattaa viestiä toista, ja minun on kysyttävä itseltäni, mikä loppujen lopuksi on totta. Minun on jatkuvasti palattava kokemukseeni ja tarkennettava sitä; samaan tapaan 8 Olisin esimerkiksi voinut sanoa: tarkka, selkeä ja hyvin/erittäin/äärimmäisen rehellinen, mutta mietin sanavalintoja tovin ja päädyin yltiörehelliseen, koska se miellytti silmääni eniten ja sai lauseen mielestäni puoleensavetävämmäksi. Nämä hetket sanavalintojen äärellä tuottavat minulle iloa ja tekevät tutkimuksen tekemisestä innostavaa. On toki muistettava olla rakastumatta liiaksi omiin sanavalintoihinsa, jotta teksti ei ala tympäistä. 9 Vrt. Koistinen-Armfelt 2016, 28. Autoetnografisesta lähestymistavasta ks. myös Anttila 2003; Kinnunen 2008; Gouzouasis & Ryu 2014 sekä Gouzouasis & Ihnatovych

9 Anu Vehviläinen Taiteellinen tutkimus soittamisen orientaatioista tähän fenomenologisen tutkimuksen perusperiaatteeseen sitoutuvat myös Järviö (2011, 78) ja Mali (2004, 33). Kokemuksia Szymanowskin pianomusiikista Selvittääkseni, millainen kognitiivinen soittamisorientaationi on, kuvaan tässä luvussa pitkäaikaista kokemustani Puolan modernismin pioneerin, Karol Szymanowskin, musiikin parissa. Kuvaan olotilaa, jonka säveltäjän musiikin ajatteleminen minussa herättää. Toisaalta kommentoin nuottitekstiä selventääkseni musiikin kompleksisuutta sekä osoittaakseni muun muassa analogian Szymanowskin kirjoitetun (kaunokirjallisen) ja sävelletyn tekstin välillä. Suhteeni Szymanowskiin tarkentuu siis kokemuksellisten kuvausten sekä nuottitekstin kommentoinnin kautta. Kuvaan myös kriittisesti harjoittelutapojani. Osana kokemuksellista aineistoani toimii työskentelypäiväkirja, jota pidin ajalla valmistautuessani viimeiseen Szymanowski-levytykseeni. Strukturoin harjoitteluni tuolloin seuraavasti: 10 minuutin hiljaisuus, työn alla olevien teosten läpisoitto, yksityiskohtien harjoittelu sekä muistiinpanojen teko. Koska olen kuluneen 20 vuoden ajan tehnyt tiiviisti töitä Szymanowskin musiikin parissa, hänen musiikkinsa on muokannut minua muusikkona enemmän kuin mikään muu musiikki. Tartuin hänen tuotantoonsa tohtorintutkinnossani ( ), minkä jälkeen ( ) levytin kaikki hänen soolopianoteoksensa Alba Recordsille. Tämä kokonaisuus on yhteensä noin viiden tunnin mittainen ja käsittää teoksia kaikilta Szymanowskin tyylikausilta aina Chopin- ja Skrjabin-vaikutteisista miniatyyreistä myöhäisromantiikkaan, välimerelliseen impressionismiin sekä lopulta Tatran kansanmusiikin inspiroimaan tyyliin (Vehviläinen 2010, 2012, 2014, 2017). Miltä Szymanowskin musiikin ajatteleminen tuntuu Kun katson Szymanowskin partituuria tai kun kuvittelen, että soittaisin sitä, olen heti valmiudessa. En edes yritä lähestyä tätä musiikkia kevyesti. En osaa ajatella sitä rennosti. En hymyile, en leikittele mielessäni musiikillisilla mahdollisuuksilla, vaan olen pidättyväisen keskittynyt ja väsynyt ajatellessani väistämättä suurta harjoittelumäärää. Käperryn mentaali- 165

10 Artikkelit Musiikki 1 2/2020 seen kuplaan, jonka muodostavat klaviatuuri, telineellä oleva nuotti, kädet ja pää. 10 Eniten pää. Se on valmiudessa ajatella tulevaa koitosta, valmiudessa olla hermostumatta. Pää on täynnä, sitä särkee, enempää sinne ei mahdu, ei enää yhtään Szymanowskin kirjoittamaa tahtia. Ja kun voimani kanavoituvat päähän, muu keho unohtuu. Sisäisen todellisuuden kuvaamisessa tärkeää on tarkkuus ja rehellisyys, vaikka kokemuksen vangitseminen joihinkin sanoihin tai yhteen hetkeen on mahdotonta. Kun kokemusta kielellistää, se on jo muuttunut muuksi (Järviö 2011, 79 80) eikä ilmiön käsitteellinen kuvaus tuota samaa kokemuksellisuutta kuin itse kokemus (Koski 2000, 39). Pyrin sanoillani kuitenkin mahdollisimman lähelle kokemustani. Rehellisyys sinänsä on haaste: muut pääsevät käsiksi heikkouksiini. 11 Toisaalta koen, että tutkimuksen myötä heikkouteni kutistuvat ja ammatillisuuteni kasvaa. Samalla vaistomaisesti ajattelen, että lukijat eivät käänny minua vastaan. Esteettisesti haen sitä kohtaa, jossa löydän kokemuksilleni hivelevimmän mutta rehellisen kieliasun. 12 Pääkeskeisen kokemukseni haastavat sellisti Elisabeth le Guinin, pianisti Satu Paavolan sekä pianisti Tiina Karakorven monipuolisen keholliset tutkimukset. Le Guin esittelee sellistin kehollisia perustoimintoja: silmäily, istuminen seisomisen sijaan, instrumentin sijoittaminen jalkojen väliin, sellon kaula soittajan kaulan vasemmalle puolelle, jousi oikeaan käteen. Luigi Boccherinin ( ) Es-duuri-sellosonaatin kautta le Guin kuvailee, miltä kehon eri osissa tuntuvat sävelkulut, oktaavialat, soittajan mukavuus- tai epämukavuusalueet, nopeat siirtymät ja niin edelleen. (Le Guin 2006, ) Etsiessään italialaista bel canto -perinnettä kunnioittavaa, laulavaa soittotapaa Paavola (2018, ) kuvaa pianotekniikkaansa muutosprosessia eritellen, mitä sormissa, sorminivelessä, kämmenessä ja käsivarressa tapahtuu soittotavan muuttuessa. Myös Karakorpi kuvaa soittamiskokemustaan hämmästyttävän tarkkojen kehollisten havaintojen kautta. Karakorpi tunnistaa soittonsa lomassa muun muassa keuhkot, vatsalihakset, käsivarret, selän, sormenpäät, jalkapohjat, lantion, lavat, yläselän ja kyynärvarret. Mielikuvassani kes- 10 Viulisti Eeva Oksala (2018, 58 59) kuvaa hieman samankaltaista kokemusta: toisinaan esiintyessään Oksala koki halua sulkeutua ja mennä piiloon itseen. 11 En kerro sankaritarinaa, toteaa Mali (2004, 11). Myös Sudnow (2001, 32 35) kuvaa avoimesti vaikeuksiaan, kuten epätoivon, hallinnan puutteen ja ulkopuolisuuden tunteita. 12 Mali (2004, 14 15) pohtii valmiina annettujen sanojen kohdallisuutta omassa, kokemuksellisessa tutkimuksessaan. Kuvatakseen ainutlaatuista kokemusta hän ottaa itselleen oikeuden käyttää myös outoja ilmaisuja. 166

11 Anu Vehviläinen Taiteellinen tutkimus soittamisen orientaatioista kityn uloshengitykseen ja pitenen. (Karakorpi 2016, ) Miksi minä en ole tottunut ajattelemaan soittoani näin? Miksi Szymanowskin musiikki kohdistaa kaiken huomion päähäni, ajatteluuni, kognitiooni? Voisiko selitys löytyä nuottitekstistä? Zentin (1988, 278) huomio Szymanowskin yhtäaikaisista tietoisuuksista on osuva: jos jokin on osa tietoisuutta, sitä on ajateltava, ja ainakin toistaiseksi koen ajattelun sijaitsevan juuri päässäni, en esimerkiksi raajoissani tai selässäni. On aika katsoa, miltä nämä rinnakkaistietoisuudet näyttävät Szymanowskin partituureissa. Kerroksellisuus Szymanowskin tekstuureissa Oheisessa nuottiesimerkissä (kuva 1) näkyy Kalypson teeman impressionistinen polyfonia (Zent 1988, 106). Samsonin (1980, 95) mukaan 6/8- tahtilaji sekä pisteellinen rytmiaihe muodostavat Szymanowskin suosiman kertovan elementin. Olen harjoitellut teemaa soittaen ja laulaen sen kerroksia erikseen ja koko kudosta siten, että yksi ääni soi kovaa ja muut hiljaa. Näin manifestoituu ajatus rinnakkaisista tietoisuuksista: harjoittelen kudosta kuullen paitsi vertikaaliset harmoniat myös horisontaaliset, itsenäiset linjat. Kognitiotani rasittaa, että joudun kannattelemaan näitä kaikkia ulottuvuuksia lopulta yhtäaikaisesti. Sopraanon 6/8-melodia kuuluu kudoksesta yleensä helposti, mutta esimerkiksi vasemman käden pieni sekunti (eis-fis) on hauska saada myös kuuluviin; nouseva intervalli on kontrasti laskevalle sopraanoainekselle. Keskiviivaston kolmisointu sekunti-harmonia on tietenkin myös ilmeikäs balansoiminen tarjoaa lukuisia vaihtoehtoja ja pakottaa harjoittelemaan kudoksen läpikuultavaksi. Vaarana on tukkoisuus, jota ehkäisee kerrosten huolellinen muotoilu ja itsenäisyys. Rinnakkaistietoisuudet tuntuvat elävän ajan kuluessa: kun otan teoksen uudelleen käsittelyyn, mieleni tekee nostaa esiin jokin aiemmin taka-alalla ollut ele tai kulku; ne kaikki ovat tietoisuudessani koko ajan mukana, huolellisesti sisäistettyinä ja harjoiteltuina, mutta voin vaihdella niiden keskinäistä suhdetta. Ymmärtääkseni Szymanowskin musiikin rinnakkaistietoisuuksia yhä paremmin vertaan niitä hänen kirjalliseen ilmaisuunsa. Szymanowskin vaikutus Puolan kulttuurielämään näkyi myös hänen rooleissaan rehtorina, opettajana, ajattelijana, kirjoittajana. Paitsi asiatekstejä hän tuotti koko ikänsä myös runoutta ja proosaa. 13 Mielestäni Szymanowskin (sa- 13 Szymanowski kirjoitti muun muassa romaanin nimeltä Efebos, joka osittain tuhoutui toisen maailmansodan aikana (Wightman 1999, 42 47, ). 167

12 Artikkelit Musiikki 1 2/2020 Kuva 1. Szymanowski: Kalypso op. 29/2, tahdit noin) kirjoitettu teksti on samankaltaista kuin hänen musiikillinen kudoksensa: tiheää, monikerroksista ja läpensä monimutkaista. Tavatonta ei ole jopa puolen sivun pituinen virke, johon on uponnut lukuisia konnotaatioita ja attribuutteja Szymanowski rakentaa tekstistään monitasoista, ajatuksellista kudosta, jossa toisiinsa liittyvät seikat limittyvät ja pysyvät lähekkäin ja toisaalta muodostavat temaattisesti harmonisen ja kieliopillisesti virheettömän kokonaisuuden: Näitä ihmisiä meidän on kiittäminen heidän tarjotessaan sietämätöntä, emotionaalista sanahelinää ja pateettista sentimentaalisuutta, naiivia tylsän, henkilökohtaisen kokemuksen ja musiikillisen ilmaisun yhteen saattavaa välittömyyttä, harrastelijamaista ideologista substanssia tavoittelevaa ja muodon ohittavaa laiminlyöntiä, musiikin riippumattomuuden huomiotta jättämistä, teatraalisia sisäisen tyhjyyden ja musiikillisen arvottomuuden huolella piilottavia eleitä sekä lukuisan määrän muita vakavia puutteita, jotka mieluummin jätän tällä kertaa mainitsematta. (Szymanowski 1999, 148; englanninnoksesta suom. Vehviläinen.) Uusia sanoja on verrattava edellä oleviin ennen kuin koko asiasisältö vähitellen hahmottuu. Kuten musiikillisissa fraaseissa, Szymanowskin virkkeissä on paljon tiiviitä, yksittäisiä ajatuksia, jotka on sisäistettävä ennen kokonaisuuden avautumista. Täten Szymanowskin tekstien lukeminen toisintaa kokemustani hänen soivien tekstuuriensa harjoittelijana: tiheä materiaali vaatii lukijaa/tulkitsijaa keskittymään herpaantumatta. Tä- 168

13 Anu Vehviläinen Taiteellinen tutkimus soittamisen orientaatioista män vuoksi lähestyn Szymanowskin mitä tahansa tekstiä analyyttisesti ja eritellen, en heittäytyen tai kokonaisuuksia noin vain nielaisten. Joudun olemaan kylmäpäinen ja kontrolloitu sekä myös varovainen ja ennen kaikkea kunnioittava, jotta en kävelisi jonkin piilossa lymyävän ajatuksen yli. Samalla rakastan sitä soinnillista työtä, johon Szymanowski tekstuurillaan minut pakottaa. En kyllästy. 14 Harjoittelun myötä soittajan subjektiutta vahvistava hallinnan tunne sekä halu soittaa juuri nimenomaisella tavalla kasvavat (Nummi-Kuisma 2010, 206). Mitä enemmän työstän juuri Szymanowskin sävelkieltä, sitä enemmän olen siinä kotonani ja sitä enemmän se muokkaa soittajaminääni tietynlaiseksi. Viimeiset yli 20 vuotta aamuni ovat alkaneet kahlaten tässä hermoja koettelevassa sointimassassa. Ja kun en ole ollut pianon ääressä, olen kannatellut Szymanowskin sointikudosta kehossani, jonne se on painunut muistiin. Yksityiskohtiin tarttuminen harjoitellessa Olen aina ollut harjoittelijana yksityiskohtiin tarttuja, jolle on ollut luontevampaa purkaa osiin kuin yhdistää. Tämä ominaispiirre nousee vuosien varrella kirjoittamissani teksteissä vahvasti esiin. Saman ilmiön toistuva esiintyminen autoetnografisessa aineistossa on metodologisesti arvokasta: vaikka vuodet kuluvat, palaan aina samaan teemaan. Järviö puolestaan tarkastelee eri aikoina kirjoitettuja tekstejään tekstikerrostumiaan arvioidakseen, kuinka hänen henkilökohtainen kirjoittajanotteensa ja kokemuksensa vähä vähältä vahvistuvat ja tarkentuvat (Järviö 2011, 77 78, ). Olen vuonna 2008 valmistuneessa tohtorintutkinnon kirjallisessa työssäni muistellut kandidaattiopintojen aikaista (1990-luvun alku) kontrolloivaa ja yksityiskohtiin fokusoivaa harjoitteluani: En ole nopea, sähäkkä enkä spontaani. Eräs ongelmani saattaa olla siinä, että en koskaan koe olevani valmis. Harjoitteluani leimaa loputon varmisteleminen sen sijaan, että suoraan ja kaikin keinoin etsisin lopputulosta. (Vehviläinen 2008, 39.) 14 Soinnillisesta työskentelystäni pianon ääressä ks. Vehviläinen

14 Artikkelit Musiikki 1 2/2020 Kuvaan, kuinka kandidaattiopintojeni aikana hajotin opeteltavan materiaalin mikroskooppisen pieniin osiin, joita tarkastelin kuin suurennuslasin alla. Työskentely oli hidasta ja vaivalloista. Kutakin tekstuurin yksityiskohtaa oli vahvistettava, sillä mikään kohta ei ollut valmiiksi tarpeeksi laadukas. [Tämä] tarkoitti jokaisen erillisenä hahmottuvan yksikön soinnun, motiivin, fraasin, trillin jne. irrottamista yhteydestään sekä tuon yhden yksikön läpikäymistä mahdollisimman monin eri tavoin: pisteellisissä ja aksentoiduissa rytmeissä, eri suuntaisina arpeggioina, kovaa irtonaisessa ja massiivisessa fortessa ja niin edelleen. (Vehviläinen 2008, 42.) Saatoin harjoitella yhtäällä d-molli-sointua rytmeissä ja aksentoiden, mutta seuraavan c-molli-soinnun kanssa toisaalla aloitin saman uudestaan alusta. Ikään kuin d-molli ei olisi opettanut minulle mitään. Asiat eivät yhdistyneet toisiinsa. (Vehviläinen 2008, 43.) Myös tohtorintutkinnon konserteissani (2000-luvun alku) taiteellinen lautakunta kiinnitti huomiota tapaani kontrolloida ja varmistella ja kehotti esittäessä heittäytymään musiikkiin rohkeammin. Koin toiveen häiritsevänä: Miksi en ole spontaani ekstrovertti hetkeen tarttuja? Miksi olen ollut jo pienestä pitäen tällainen varmistelija, aina huolehtimassa mitä seuraavaksi tapahtuu. [ ] En ota riskejä edes ruokakaupassa, miten tekisin sen sitten konserttilavalla? (Vehviläinen 2008, 37.) Konsertistani on kulunut jo useita viikkoja, ja aina vain mietin, etten ole spontaani. [ ] En voi ripotella spontaanisuutta soittoni päälle kuin suolaa. Saamani kehotus: heittäydy, ota riski, on minulle valtava, mullistava asia [ ] [P]yrin tähänkin kehotukseen suhtautumaan samalla tavoin kuin kaikkiin asioihin elämässäni: kankeasti, hitaasti, koko raskasta tajunta-aparaattia yksityiskohtaisesti huoltaen ja mielellään pitkän ajan kuluessa. Yritän tarttua hetkeen miettimällä asiaa ensin kuukauden. (Vehviläinen 2008, 39.) Vertaan itseäni kollegoihin: Mali (2004, 89, ) lähestyy Crumbin vaikeaselkoista pianomusiikkia eri suunnilta vähitellen; tämä on minulle Szymanowskin kompleksisuuden vuoksi tuttua. Ajan kanssa tunnustellen musiikillisesta aineksesta alkaa vähitellen muodostua kokonaisuus. Sen sijaan Karakorpi etenee uuden teoksen parissa keskeytyksettä, katse kaiken aikaa nuotissa. Hän hahmottaa musiikin aluksi kolmen tahdin 170

15 Anu Vehviläinen Taiteellinen tutkimus soittamisen orientaatioista pätkissä, kuulee nuottikuvan ensin mielessään ja sitten soittaa sen. (Karakorpi 2016, 20.) Kuvaamastani detaljitason raatamisesta olen systemaattisesti pyrkinyt eroon. Vaikka luontaisesti haluaisin takertua yksityiskohtiin, olen ryhtynyt harjoitteleman myös kokonaisuuksia. Tätä pyrkimystä tukee Nummi-Kuisman (2010) tutkimus, jossa pianistin harjoitteluprosessissa oleelliseksi tekijäksi muodostui juuri kokonaisvaltainen ja keskeytyksetön läpisoitto sekä sitä suuntaava vire. 15 Aloin vähitellen nostaa läpisoittoa keskeiseksi harjoittelumenetelmäkseni. Esimerkiksi juuri kevään 2016 työpäiväkirjamateriaalini on kirjoitettu asetelmasta, jossa päätin soittaa työn alla olevat teokset päivittäin kokonaisina, vaikken niitä vielä kovin hyvin osannutkaan. Tämä oli merkittävä askel: tarvitsin teosten säännölliseen läpisoittoon tietoisen päätöksen. Variaatiosarjan harjoittelua Seuraavassa havainnollistan soitto-orientaationi muodostumista kevään 2016 työpäiväkirjaotteiden avulla. Työn alla on Szymanowskin variaatiot b-molli, op. 3, teoksen ongelmakohdat, muunnelmien keskinäinen hierarkia ja etenkin viimeisen muunnelman merkitys koko teokseen nähden. Havaitsen myös tutun ristiriidan yksityiskohtien ja kokonaisuuden välillä. Teoksessa on 16-tahtinen teema ja 12 variaatiota. Teeman mukainen symmetria toteutuu kaikissa variaatioissa lukuun ottamatta tahtimäärältään pidempiä IX, XI ja XII variaatioita. Toisinaan tekstuurin monimutkaiset säestyskuviot hankaloittavat temaattisen aineksen esiin nostamista. (Breckenridge 1985, 25 26, 65.) Tällöin tiheän tekstuurin huolellinen balansointi estää soinnin tukkiutumisen 16 itse asiassa soin- 15 Vire (Nummi-Kuisma 2010, 1) on amodaalinen eli aistimodaliteetteihin sitoutumaton, kehollis-mielellinen tapahtuminen, joka poikkeaa fragmentaarisen harjoittelun aistikokemuksesta ja josta puhutaan liikkeellisin käsittein. 16 Catherine Laws (2014, ) toteaa pianistien kiinnittävän enimmän huomionsa usein melodian, harmonian ja rytmiikan kautta teoksen muotoon ja rakenteeseen, muttei riittävässä määrin sointiin. Esimerkkinä hänellä on Szymanowskiin verrattuna lähes päinvastainen teos: Morton Feldmanin hiljaisuustutkielma Palais de Mari edellyttää Lawsin mukaan äärimmäistä soinnillista tajua huomio, jonka kyseisen teoksen esittäneenä allekirjoitan. Niin niukkaeleinen Palais de Mari kuin yltäkylläiset variaatiot b-molli kärsivät, mikäli sointi ei kiinnosta esittäjää. Edellisessä etsitään rajaa hiljaisen ja hiljaisuuden välillä, jälkimmäisessä ihanteena on runsas mutta läpikuultavan erottelukykyinen sointi. 171

16 Artikkelit Musiikki 1 2/2020 Kuva 2. Karol Szymanowski: variaatiot b-molli, op. 3. Var. XII, tahdit 1 2. Kuva 3. Karol Szymanowski: variaatiot b-molli, op. 3. Var. XII, tahdit nin läpikuultavuuteen asti tarkka toteutus tulisi mielestäni asettaa etusijalle aina Szymanowskin musiikin kohdalla. 17 Jo ensimmäiset päiväkirjaotteet osoittavat huoleni viimeisen variaation (no 12) suhteen. Siinä avaustahtien hankalat kaksoisotteet (kuva 2) paksuuntuvat loppua kohden vielä hankalimmiksi soinnuiksi (kuva 3). ( ) Pari huomiota variaatioista: jännitän hirveesti vikaa variaatiota [no XII]. Haasteeni eivät ole vain teknisessä toteutuksessa. Taiteilijuuden saavuttamiseksi pelkät tekniset tai tyylilliset taidot eivät riitä, vaan esittäjän tulee olla taiteellinen ja löytää musiikin sisäinen elämä. Tekniikka 17 Olen aiemmin käsitellyt yksityiskohtaisesti omaa sormitekniikkaani soinnin hallinnan työstämisprosessissa (ks. Vehviläinen 2019). 172

17 Anu Vehviläinen Taiteellinen tutkimus soittamisen orientaatioista tulee toki hallita, mutta se ei saa olla esillä. Ensisijainen päämäärä on musiikin tulkinta. (Cumming 2000, ) Koen vastuuta tätä hankalaa musiikkia kohtaan. Partituurin sivut tulevat uniini ja herättävät minut yöllä aiheuttaen stressioireita. Vaikka minulla on epämiellyttäviä kehollisia tuntemuksia, en rauhoitu niiden äärelle vaan yritän ratkoa tilannettani älyllisesti. Tuntuu, että hahmotan kokonaisuuden väärin: sen sijaan, että jollain ihmisen mittaisella tavalla sisäistäisin teoksen kokonaiskaaren, koen materiaalin koostuvan tuhansista kesyttämättömistä ja voimavarojani nielevistä yksiköistä. Taiteellinen vastuu painaa hartioitani alaspäin ja katseeni lattiaan. Jopa ollessani jossain muualla kuin pianon ääressä alan jännittää viimeistä variaatiota. Muunnelman nuottikuva piirtyy mieleeni, minkä seurauksena alan etsiä keinoa selvitä tekstuurin kompleksisuudesta; ajattelen ja ajattelen, kunnes saan jonkin harjoittelustrategisen oivalluksen ja mielialani kohoaa. Alla oivallus: ( ) [E]räs oppilas oli mielikuvissaan nähnyt itsensä epäonnistuvan monta kertaa. Hän sai mielikuvansa vaihdettua onnistumiseen ja lopulta vaikea paikkakin onnistui. Musta tuntuu, että vika variaatio on tästä kiinni. Se on siellä lopussa odottamassa, ja mun mielikuviin liittyy aina muut ihmiset. [ ] juuri viimeiseen, jossa haluaisin näyttää että olen loistava. Se menee usein myös etydiksi, siten etten kuule musiikkia. 18 Minulla on jälleen idea, jonka turvin voin seuraavan kerran harjoitella. Uusi ajatus kannattelee minua ja prosessiani eteenpäin. Koen olevani tehokas ja älykäs; olen taas kerran jaksanut luovuttamatta käyttää aivojani, kunnes tiedän mitä tehdä. En oikein pääse työpäiväkirjassani ääneen asti vaan ratkon ongelmiani ennen soivaa lopputulosta. Lähes kaikki huomioni koskevat harjoittelustrategioita, varsinaisista taiteellisista tavoitteista puhun vähemmän. Muun muassa tätä on kognitiivinen orientaationi. Kriisinhallintaa. ( ) Teeman tulisi vielä kuulua selvästi. Esim. valssi menee vielä huonommin, mutten oikein noteeraa sitä, koska se on biisin loppupuolella. Jos olen selvittänyt muutaman pahan [ks. kuva 4] ennen sitä 18 Toki esittäjät tuntevat pelon eri muodot. Karakorpi (2016, 21 22) tarvitsee kauhua ollakseen luova ja kokee, että oman sisäisen maailman avaaminen yleisölle sisältää aina vaaran tulla torjutuksi. Pianisti Sonja Fräki näkee pelon olevan välttämätön osa oppimista. Kun esitys lähestyy, Fräkin harjoittelu tarkentuu ja hän alkaa tehdä tietoisia taiteellisia päätöksiä. (Fräki 2016, ) 173

18 Artikkelit Musiikki 1 2/2020 Kuva 4. Karol Szymanowski: variaatiot b-molli, op. 3. Var. II, tahdit 33 34; var. IV, tahdit 78 79; var. VI, tahdit ; var. VII, tahdit

19 Anu Vehviläinen Taiteellinen tutkimus soittamisen orientaatioista en niin hirveästi sure sitä, ettei se onnistu. Mulla on näköjään selvä hierarkia näiden variaatioiden kesken. Ne merkitsevät mulle eri asioita. Joissakin selvästi testaan omaa tasoani, jotkut menen taas ohi enkä edes välitä. Kuvassa 4 näkyvät variaatioiden alut tuovat esiin erilaisten tekstuurien vaihtelun, joskin niitä yhdistää joustavan ranteen ja irtonaisen sormitekniikan tarve. Ajattelen sormia ja rannetta eli kehoni osia miksi siis koen edelleen, että orientaationi on kognitiivinen eikä kehollinen? Siksi, että fokus löytyy pään avulla; keskityn, jotta ranne tai sormet ovat juuri sellaiset kuin pitää. Kehoni saa huomiotani vain hiukan, yksi tarkkarajainen valokeila kerrallaan. Ei tietoakaan selästä, jaloista tai hartioista. Sitä paitsi kehon ajatteleminen lienee eri asia kuin kehon kokeminen tai tunteminen? ( ) Myös eka variaatio on paha. Ensimmäinen variaatio (kuva 5) aiheuttaa samaa uupumusta kuin Szymanowskin vaikeaselkoisten lauseiden lukeminen: tempo on hitaampi kuin esimerkiksi nopeissa virtuoosivariaatioissa II, IV, VI ja VII (kuva 4), mutta kudoksen polyfonisuus edellyttää kolmen päällekkäisen tason hallintaa. Muistellessani ensimmäistä variaatiota kehoni pysähtyy ajattelemaan hievahtamatta. Keho haluaa ehdottomasti olla häiritsemättä tavoittelemaani kognitiivista hallinnan tunnetta. Missä on hengitys? Näiden yksittäisten huolten ohella saan kuitenkin myös kiinni läpisoiton ajatuksesta. Seuraavassa näkyy, miten raivaan tilaa keskeytyksettömälle soitolle: Kuva 5. Karol Szymanowski: variaatiot b-molli, op. 3. Var. I, tahdit

20 Artikkelit Musiikki 1 2/2020 ( ) [P]äätin että soitan koko biisin alusta loppuun. [ ] olen taas jumittamassa omaan helmasyntiini: en uskalla tarttua kokonaisuuksiin. [ ] se on oikeastaan se koko asian ydin. Kokonaisvaltainen soitto, jossa vire säilyy. Soitin siis alusta loppuun [ ] muistin yllättävän hyvin. [ ] Soitin muuten variaatiot vielä lopuksi, ja vielä uudelleen. Eli alussa läpisoitto, lopussa 2 läpisoittoa. [O]n siitä hyötyä. Biisi kutistuu ( ) Meditoin 10 minuuttia [ ] Vika variaatio, kävin sen läpi keskeytyksettä mielessäni. Lauloin sen alusta loppuun, pään sisäisesti. En muistanut yhden kohdan harmonioita, mutta huitelin sen läpi silti. Keskeytyksettä. Soitin kappaleen kokonaan alusta loppuun asti. [ ] Mentaaliharjoittelu toimi [ ] jokin vääjäämättömyys oli läsnä, sellainen että en keskeytä vaan ilman muuta on yksi kaari alusta loppuun. Aion tehdä tätä joka aamu ja jokaisen variaation kohdalla. Seuraava päiväkirjanote on täyttä projektinhallintaa. Mietin jo herätessäni oikeita harjoittelustrategioita ja päästessäni harjoittelemaan valmiustasoni on korkea. Elämäni pääsisältö on, kuinka harjoitella variaatioita mahdollisimman oikein: ( ) [A]amun huonoa fiilistä voisi auttaa jos systemaattisesti [ ] päättäisin treenin lopuksi, miten aloitan aamulla. Tietty meditaatio ja ensin läpisoitto, sitten aina eri variaatioihin kiinni. Huomenna aloitan vikasta variaatiosta ja yritän saada melodisen jatkumon. Suunnittelen harmonisen linjan paremmin, että kuulen pitkiä linjoja ja kehittymisen. Pitäisikö piirtää joku kartta? Kaikki keinot käyttöön. Szymanowskin hankalan tekstuurin yksityiskohdat nostivat stressitasoni korkeuksiin, mutta toisaalta aloin saada otetta keskeytymättömän soiton vireestä. Yhteensä neljän kuukauden ajan jaksoin aloittaa harjoitteluni meditoinnilla, jota seurasi teosten läpisoitto. Puhun työpäiväkirjoissani todella meditoinnista, sillä alkuperäisenä tavoitteena oli tavoitella rauhoittumista, johon olin aiemmin tutustunut vuoden mittaisessa mindfulness-koulutuksessa. 19 Koulutus sisälsi seisoma-, kävely- ja istumameditaatioita, jotka kaikki tähtäsivät kehontietoisuuden vahvistamiseen. Kävi kuitenkin niin, että meditaatiostani pianonsoiton yhteydessä tuli kaikkea muuta kuin kehollinen harjoitus. Aloin käyttää kymmenminuut- 19 Mindfulness on yhdysvaltalaisen professori Jon Kabat-Zinnin kehittämä metodi, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä käsittelemään tunteitaan ja kokemuksiaan sekä lisätä stressinhallintaa. Harjoitteina käytetään meditaatiota, joogaa sekä sanallista reflektiota. (Mindfulness 2019.) 176

21 Anu Vehviläinen Taiteellinen tutkimus soittamisen orientaatioista tiseni ongelmanratkaisuun. Kävin teoksia läpi ja aloin mieleni kaaoksen keskeltä havaita paikkoja, joita eniten jännitin. Mietin sopivia lähestymisstrategioita ja harjoittelutapoja, minkä havaitsin rauhoittavan mieltäni ja tuovan selkeyttä työskentelyyni. Toisin sanoen hiljaisuudestani muotoutui tehokas mentaalisen harjoittelun väline. Analysoin pian soittamaani musiikkia ja valmistin itseäni kohtaamaan vaativan tekstuurin. Orientoiduin siis juuri ennen harjoittelun alkua kohti kognitiota. Kehollisuuden mahdollisuus Silence Ensemblen praksislähtöinen menetelmä ja nyt-hetken löytyminen Seuraavaksi kuvaan, miten toimintani taiteilijatutkijaryhmä Silence Ensemblen jäsenenä sysäsi minut varoittamatta pohtimaan kehollisuutta ja tapaani olla pianisti. Taiteellisiin prosesseihin sitoutuneen hiljaisen tiedon paljastamiseksi ja artikuloimiseksi taiteilija-tutkijan avuksi tarjoutuu usein kokeilevuus (Borgdorff 2012, 43). Eksperimentaatio onkin taiteellisessa tutkimuksessa jo koeteltu käsite. Sen kesyin muoto on ajatus esittävästä taiteesta lähtökohtaisesti kokeilevana (mm. Coessens 2014, 64 66; Raes 2014, 56), mutta moni testaa praksistaan rohkeammin ja tekee tietoisesti poikkeavia ratkaisuja löytääkseen uutuuksia ja innovatiivisia, esteettisiä ideoita (vrt. de Assis 2018, 13, 19; Vanhecke 2014, 95 97). Koska taiteellinen tutkimus on ärhäkästi kyseenalaistanut niin tutkimuskysymyksen tarpeellisuutta kuin tulosten artikulointia, on esitetty, että myös menetelmät saavat olla taiteesta itsestään nousevia, taiteellisia menetelmiä (aiheesta mm. Kirkkopelto 2015, 49). Tähän olemme myös Silence Ensemblen kesken ottaneet kantaa: tutkimusmenetelmämme alkujuuri on puhtaasti praksislähtöinen, emmekä asettaneet tutkimuksemme alussa lainkaan tutkimuskysymyksiä. Tuloksia kuitenkin syntyi, ja ne olemme artikuloineet sanallisesti. Vuonna 2015 tanssija Kirsi Heimonen kutsui minut sekä kuvataiteilija Petri Kaverman tutkimaan taiteen keinoin hiljaisuuden käsitettä. Yhteistyömme perusta rakennettiin kevään 2016 kahdeksassa poikkitaiteellisessa sessiossa, joissa minä soitin pianoa, Heimonen tanssi ja Kaverma piirsi. Annoimme asioiden tapahtua itsestään, ilman teoreettisia taustaoletuksia tai ennakkoon määriteltyä tutkimuskysymystä muun muassa 177

22 Artikkelit Musiikki 1 2/2020 performanssitaiteilija Pilvi Porkola (2019) toteaa taiteellisen tutkimuksen olevan prosessi, jossa praksis ohjaa tekijäänsä eteenpäin. Teoretisointi tapahtui vasta jälkikäteen, sillä halusimme antaa itse praksikselle tilaa ja aikaa tapahtua. Ainoa päätös oli aikataulu: 15 minuuttia hiljaisuutta (istuen tai lattialla maaten), 40 minuuttia praksista (soittoa, liikettä, piirtämistä), sitten omien muistiinpanojen kirjoittamista ja lopuksi keskustelua. Sessioiden tuloksista oli itselleni tärkein nyt-hetkeen tarttuminen. (Heimonen et al ) Verrattuna edellä kuvaamaani kognitiiviseen orientaatioon 40 minuutin mittainen sessio tanssijan ja kuvataiteilijan kanssa oli jotain aivan muuta. Orientaationi häiriintyi heti ensimmäisessä sessiossa, sillä selkäni takana tanssi elävä ihminen. Ensimmäinen huomioni oli, että minulla on selkä, ja seuraava, että sen takana on joku. Nämä fysikaaliseen todellisuuteen sidotut havainnot sotkivat soittokokemukseni täysin. En osannut nimetä soittoani harjoitteluksi (harjoittelen yksin) enkä esittämiseksi (yleisö katsoo minua eikä liiku tai piirrä samaan aikaan), vaan se oli jotain muuta, jolle en heti löytänyt ontologista lokeroa. Yllättävä seuraus oli, että tanssijan liike sai minutkin liikkeelle. Soitin ensin koulutukseni mukaisesti teoksia, mutta sitten mieleni teki alkaa ottaa konserttisalia tai luokkahuonetta haltuun liikkuen. Aloin kosketella tilassa olevia esineitä, tuoleja, pöytiä, piirtoheitintä. Käytin paitsi jalkojani myös silmiäni: katsoin flyygeliä muutaman metrin päästä havaiten sen olevan pienempi kuin ollessani sen ääressä. Kokemus oli mielestäni luonteeltaan fyysistilallinen: olen täällä, näiden ihmisten ja näiden esineiden kanssa. Kirsi ja Petri, lattia, katto, seinät, tuolit. Tässä, nyt. Ei mennyttä eikä tulevaa, vaan tämä hetki. (Heimonen et al ) Fyysinen etsintäni merkityksellistyy Timo Klemolan fenomenologian kautta. Klemola kuvaa tilaa, jossa yhdistää fyysisen liikkeen ja filosofian, elämän ja hengityksen, ja huomauttaa, että normaalissa elämässään ihminen toistuvasti ylittää kehonsa ja sen tietoisuuden. Voimme löytää kehontietoisuuden, jossa olemme aina tässä hetkessä: kun kuuntelemme kehoamme, voimme tulla tietoisiksi sisäisestä maailmastamme ja siitä, mitä meissä juuri nyt tapahtuu. Tällaiseen tilaan eivät sisälly ajattelu, muistikuvat tai suunnitelmat. Kehontietoisuus on paluu läsnäoloon. (Klemola 2004, 9, 56, 57.) Kuudennessa sessiossamme tapahtui odottamattomin asia. Istuessani flyygelin ääreen aloinkin improvisoida. Olin etukäteen ilmoittanut, etten ole kiinnostunut improvisoinnista ja että halusin olla projektissamme oma itseni, sävellettyjä teoksia soittava klassisen musiikin pianisti. Kuitenkin jokin yhteistyömme ilmapiirissä johdatti minut improvisoimaan 178

23 Anu Vehviläinen Taiteellinen tutkimus soittamisen orientaatioista 15 minuutin ajan täysin vapautuneesti. Jatkoin samaa seuraavissa sessioissa, joskaan ensimmäisen kerran hurmiota en enää kyennyt saavuttamaan. (Heimonen et al ) Tilassa liikkumisen, tavaroiden koskemisen sekä improvisoinnin merkitys olivat minulle mahdollisuuksia harjoitella nyt-hetkessä oloa. Kävely sessioiden aikana oli täysin spontaania ja suunnittelematonta, enkä improvisoidessani miettinyt, kuulostaako tämä hyvältä. Pyrin ainoastaan olemaan siinä missä olin, minkä jälkeen seuraisi uusi nyt-hetki ilman suunnitelmia ja vertailua menneeseen. (Heimonen et al ) Klemolaa mukaillen näen toimintani alustavina askeleina kohti kehontietoisuutta. Hengitys väylänä kehontuntemukseen Yhtäältä Szymanowskin pianoteosten monitasoinen ja tiheä tekstuuri, toisaalta luontainen, vuosien aikana ruumiillistunut tapani keskittyä harjoitellessa yksityiskohtiin kokonaisuuden kustannuksella ovat ymmärrykseni mukaan muovanneet soitto-orientaatiotani kognitiivispainotteiseksi. Kun syksyllä 2018 kesäloman jälkeen aloin jälleen harjoitella, aloin pohtia aiempia kokemuksiani: hiljaisuutta mentaalisena harjoittelutyökaluna sekä uutta kehollista orientaatiota, nyt-hetkessä oloa. En missään nimessä enää halunnut palata kognitiokuplaani. En halunnut soittoa edeltävää kymmenen minuutin hiljaisuutta, sillä oletin sen vievän minut jälleen mahdollisimman kauas kehontietoisuudesta: juuri kun olisin aloittamassa mitä fyysisintä toimintaa eli soittamista, olin vaarassa kadottaa kosketuksen kehooni täysin. Klemola toteaa kehon ja mielen välisen suhteen olevan yksi filosofian keskeisistä ongelmista. Länsimaisessa ajattelussa korostuu dualismi, aasialaisissa perinteissä kehon ja mielen nähdään olevan samaa. Klemola kritisoi länsimaista kahtiajakoa ja tarjoaa kokemuksellista tietoa sen rikkomiseksi. Hengitys nousee prosessissa avainasemaan. Klemolan hyvin konkreettinen filosofia vei huomioni perustavien kysymysten äärelle konkreettinen, sillä Klemola osoittaa filosofian voivan toteutua käsitteellisen pohdinnan rinnalla myös käytännön kehollisena harjoittamisena. Itselleni kiinnostavimmaksi nousi Klemolan esittelemä, kehontietoisuutta vahvistava hengitysharjoitus, joka tähtää ajattelun tietoiseen harjoittamiseen ja ajatusprosessin katsomiseen lähietäisyydeltä. On erotettavissa toisistaan käsitteellinen ajattelu (ns. normaali ajatusten virta) 179

24 Artikkelit Musiikki 1 2/2020 sekä mietiskelevä, kehollinen ajattelu, joista jälkimmäinen on varsin vaikea tavoittaa tai pitää yllä pitkän aikaa. Mietiskelevän ajattelun tavoittelussa etsitään kohtaa, jossa käsite nousee ja jonka voi nähdä ajatuksen alkuna. Tämän kohdan löytäminen ja tunnistaminen toimivat avaimena oman ajattelun hallintaan. (Klemola 2004, 10, 28 31, 87.) Ja koska Klemolaa ei kiinnosta pelkkä käsitteellinen pohdinta, hän tarjoaa malliksi konkreettisen harjoituksen. Harjoituksessa lasketaan hengitysliikkeitä yhdestä kymmeneen toistaen tätä puolen tunnin ajan. Uloshengityksen aikana lausutaan mielessä lukusanan ensimmäinen tavu ja sisään hengitettäessä toinen tavu. Tätä tulee harjoittaa päivittäin muutaman kuukauden ajan tullakseen vähitellen tietoiseksi siitä, mitä tietoisuudessa tapahtuu. Harjoitus näyttää assosiaatioiden määrän kaikessa uuvuttavuudessaan. Seuraavassa harjoituksessa lasketaan vain uloshengitykset samalla, kun sisäänhengitysvaiheessa mielen annetaan pysyä tyhjänä. (Klemola 2004, 32, 34.) Myös Koski näkee juuri hengityksen tarkkailun luontevana tietoisuuden keskittämisen kohteena. Hän kuvaa hengitysharjoituksia hengitysrytmin tietoisena säätelynä, jonka tavoitteena on rytmin hidastaminen mahdollisimman alhaiseksi. (Koski 2000, 120.) Tein ensimmäisen Klemola-harjoitukseni saman tien luettuani siitä. Löysin tuntemuksen, joka vaikutti mielestäni keholliselta ja joka erottui selvästi tuntemuksesta, jossa huomio on mieleen singahtelevissa käsitteellisissä ajatuksissa. Kehollinen tuntemus kesti hetken, kunnes jossain vaiheessa huomasin olevani taas upoksissa käsitteellisen ajattelun virtaan. Mutta tämä häivähdyksenomainen hetki kehollisuutta vakuutti minut siitä, että harjoitusta kannattaisi jatkaa. Se veisi minut lähemmäs kehontietoisuutta, ehkä myös soittaessani. Minuun jäi kaipuu keholliseen tuntumaan. Kuressaaren hengitysretriitti Marraskuussa 2018 sain mahdollisuuden harjoitella hengittämistä keskitetysti Silence Ensemblen tutkimushankkeen osana. Vietin Kirsi Heimosen kanssa viikon Viron Kuressaaren kylpylähotellissa. Päivämme oli tarkoin ohjelmoitu: kylpylähoitoja, ruokailuja, Silence Ensemblen praksikseen liittyviä virittäytymiskävelyitä sekä hengitysharjoituksia. Tämä kehollinen retriitti tarjosi mahdollisuuden itsen havainnointiin ja kehontuntemusten kohtaamiseen. Hengittäminen tuntui aluksi hyvin vaikealta ote ensimmäiseltä retriittipäivältä: 180

Viisi tapaa tuoda mindfulness työpäivääsi

Viisi tapaa tuoda mindfulness työpäivääsi Viisi tapaa tuoda mindfulness työpäivääsi Mindfulness eli tietoinen hyväksyvä läsnäolo on kokemuksen ja oman olotilan havainnointia. Läsnäoloharjoituksessa tarkoitus ei ole muuttaa kokemusta: olennaista

Lisätiedot

KLASSINEN LAULU. Opintokokonaisuus 1. Ergonomia - Ryhti - Pään asento - Jalkojen asento

KLASSINEN LAULU. Opintokokonaisuus 1. Ergonomia - Ryhti - Pään asento - Jalkojen asento KLASSINEN LAULU Opintokokonaisuus 1 Ergonomia - Ryhti - Pään asento - Jalkojen asento - Syvähengitykseen tutustuminen - Hartioiden rentous hengittäessä - Leuan rentouttaminen - Laulaminen sävelkorkeudellisesti

Lisätiedot

Alkukartoitus Opiskeluvalmiudet

Alkukartoitus Opiskeluvalmiudet Alkukartoitus Opiskeluvalmiudet Päivämäärä.. Oppilaitos.. Nimi.. Tehtävä 1 Millainen kielenoppija sinä olet? Merkitse rastilla (x) lauseet, jotka kertovat sinun tyylistäsi oppia ja käyttää kieltä. 1. Muistan

Lisätiedot

Näkökulmia ja työskentelytapoja

Näkökulmia ja työskentelytapoja Näkökulmia ja työskentelytapoja Oppilas osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista On saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida

Lisätiedot

Voiko hiipiminen olla tanssia? - Esiripun noustessa. Ninni Heiniö ja Pia Puustelli

Voiko hiipiminen olla tanssia? - Esiripun noustessa. Ninni Heiniö ja Pia Puustelli Voiko hiipiminen olla tanssia? - Esiripun noustessa Ninni Heiniö ja Pia Puustelli Esiripun noustessa Sekä esiintyjillä että yleisöllä on aktiivinen rooli esitystapahtumassa -> vuorovaikutus Esitystilanteessa

Lisätiedot

Improvisointi - ALOITA ALUSTA JOKAINEN MEISTÄ VOI TUNTEA OLONSA EPÄMUKAVAKSI ALOITTAESSAAN IMPROVISOIMISEN, JOSKUS PIDEMMÄN AIKAA.

Improvisointi - ALOITA ALUSTA JOKAINEN MEISTÄ VOI TUNTEA OLONSA EPÄMUKAVAKSI ALOITTAESSAAN IMPROVISOIMISEN, JOSKUS PIDEMMÄN AIKAA. Improvisointi - ALOITA ALUSTA JOKAINEN MEISTÄ VOI TUNTEA OLONSA EPÄMUKAVAKSI ALOITTAESSAAN IMPROVISOIMISEN, JOSKUS PIDEMMÄN AIKAA. Improvisointi - ALOITA ALUSTA IMPROVISOIMME AINA KUN PUHUMME. KUN IMPROVISOIMME

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA

MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA MINDFULNESS ON TIETOISTA LÄSNÄOLOA Mindfulness on valintaa ja tietoinen päätös kohdistaa huomio nykyhetkeen. Tavoitteena on luoda uudenlainen

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

HARMONIKKA. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

HARMONIKKA. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas HARMONIKKA TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET Oppilas löytää luontevan soittoasennon ja soittotavan oppii lukemaan helppoa nuottitekstiä oppii harjoittelun peruselementtejä: mm. säännöllisyyttä,

Lisätiedot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Valmistautumisen ja kilpailemisen valmiuksien tavoitteita Tutustuminen omiin, valmistautumiseen

Lisätiedot

Arvojen tunnistaminen

Arvojen tunnistaminen Arvojen tunnistaminen Viikko 2 Arvojen tunnistamisen neljä ilmansuuntaa ovat työ, ihmissuhteet, vapaa-aika, terveys. Näiden isojen otsakkeiden alle alat jäsentää tarkentavia huomioita. Arvoja ei voi tunnistaa

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu 15.4.2011 VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Esityksen taustaa Tekeillä oleva sosiaalipsykologian väitöskirja nuorten naisten ruumiinkokemuksista,

Lisätiedot

KÄYRÄTORVI. TASO 1 laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

KÄYRÄTORVI. TASO 1 laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas KÄYRÄTORVI TASO 1 laajuus 70 tuntia osaa ilmaista tunnistaa luonnollisen soinnin ja osaa tuottaa osaa toteuttaa äänen voimakkuuserot hallitsee perustempon, ylläpitää pulssin, osaa tempon hidastamisen ja

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

VASKISOITTIMET (TRUMPETTI, BARITONITORVI, KÄYRÄTORVI, PASUUNA, TUUBA)

VASKISOITTIMET (TRUMPETTI, BARITONITORVI, KÄYRÄTORVI, PASUUNA, TUUBA) VASKISOITTIMET (TRUMPETTI, BARITONITORVI, KÄYRÄTORVI, PASUUNA, TUUBA) Baritonitorvi Noudatetaan trumpetille tehtyjä sillä tavalla että transponointi korvataan f avaimen opiskelulla Käyrätorvi Noudatetaan

Lisätiedot

KLASSINEN KITARA. TASO 1 laajuus 105 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

KLASSINEN KITARA. TASO 1 laajuus 105 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas KLASSINEN KITARA TASO 1 laajuus 105 tuntia löytää luontevan soittoasennon ja soittotavan oppii lukemaan helppoa nuottitekstiä oppii harjoittelun peruselementtejä: mm. säännöllisyyttä, monipuolisuutta ja

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

KÄYRÄTORVI TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

KÄYRÄTORVI TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia KÄYRÄTORVI TAITOTAULU Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme käyrätorvensoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Keskittymisen valmiuksien tavoitteita Mitä keskittyminen tarkoittaa sekä omien keskittymisen tapojen ja taitojen tunnistaminen

Lisätiedot

Ylivieskan seudun musiikkiopisto Pianon instrumenttikohtainen ops

Ylivieskan seudun musiikkiopisto Pianon instrumenttikohtainen ops Pianon instrumenttikohtainen ops PERUSOPINNOT: opintokokonaisuudet 1-8 Asteikko soitetaan vapaavalintaisessa järjestyksessä opintokokonaisuuksien 2-8 aikana niin, että perusopintojen lopussa oppilas hallitsee

Lisätiedot

Piano 1. Konserttivalmiudet - lavakäyttäytyminen: alku- ja loppukumarrukset - esiintyminen pienimuotoisesti. Soittimeen tutustuminen

Piano 1. Konserttivalmiudet - lavakäyttäytyminen: alku- ja loppukumarrukset - esiintyminen pienimuotoisesti. Soittimeen tutustuminen Piano 1. Soittimeen tutustuminen - soittimen rakenne, miten ääni syntyy - koskettimisto, valkoiset koskettimet ja mustien koskettimien ryhmät - luonteva soittoasento - hyvän perussoinnin tuottaminen -

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Kitara 1. Luovat taidot (improvisointi, säveltäminen) Yhteissoitto

Kitara 1. Luovat taidot (improvisointi, säveltäminen) Yhteissoitto Kitara 1 - soittimen rakenne - miten ääni syntyy - kitaran osien nimet - istuminen tukevasti tuolin reunalla - kitara pysyy tukevasti sylissä - sormien asento, käden muoto - jalkatuki - vuoronäppäilyn

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

- reggiolaisen pedagogiikan äärellä Taivalkosken vuororyhmis Vekkulissa

- reggiolaisen pedagogiikan äärellä Taivalkosken vuororyhmis Vekkulissa - reggiolaisen pedagogiikan äärellä Taivalkosken vuororyhmis Vekkulissa Reggio Emiliapedagogiikan juurilla Projektityöskentely Vekkulissa Reggio Emilia, Italia, 1940-luku Loris Malaguzzi Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Nuottigrafiikka. Tupla viivat, joista jälkimmäinen on paksumpi tarkoittaa sävellyksen loppua. Tahtiosoitus

Nuottigrafiikka. Tupla viivat, joista jälkimmäinen on paksumpi tarkoittaa sävellyksen loppua. Tahtiosoitus Rytmit 1 Nuottigrafiikka - Nuottiviivastossa on viisi poikittaissuuntaista viivaa. - Pystysuorat viivat ovat tahtiviivoja. - Tila kahden tahtiviivan välissä on yksi tahti. Tupla tahtiviivoilla merkitään

Lisätiedot

POP/JAZZ LAULU. Opintokokonaisuus 1. Ergonomia - Ryhti - Pään asento - Jalkojen asento

POP/JAZZ LAULU. Opintokokonaisuus 1. Ergonomia - Ryhti - Pään asento - Jalkojen asento POP/JAZZ LAULU Opintokokonaisuus 1 Ergonomia - Ryhti - Pään asento - Jalkojen asento - Syvähengitykseen tutustuminen - Hartioiden rentous hengittäessä - Leuan rentouttaminen - Laulaminen sävelkorkeudellisesti

Lisätiedot

Osa 1 Hengitys ja tuki Ólafur Torfason

Osa 1 Hengitys ja tuki Ólafur Torfason Osa 1 Hengitys ja tuki 25.01.2018 Ólafur Torfason Hengitys Esimerkkivideo pallean liikkeestä (ei ääntä) https://www.youtube.com/watch?v=5jron_sm5gc Sisäänhengityksen aikana: Pallea liikkuu alaspäin Rintakehä

Lisätiedot

Johda omaa elämääsi! Voi hyvin työssä 2015 20.4.-23.4.2015. Paula Viljanen

Johda omaa elämääsi! Voi hyvin työssä 2015 20.4.-23.4.2015. Paula Viljanen Johda omaa elämääsi! Voi hyvin työssä 2015 20.4.-23.4.2015 Paula Viljanen Valmentaja Paula Viljanen Ekonomi LCF Life Coach Mindfulness Tunnetaitovalmentaja NLP Practitioner (NLP Master opiskelija) 10 vuoden

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla POIMU Sosiaalityön käytännönopettajien koulutus Kirsi Nousiainen 13.11.2014 Lahti 13.11.2014 Kirsi Nousiainen 1 Kolme näkökulmaa ohjaukseen 1. Ihminen

Lisätiedot

UUDEN NUOTTIKUVAN PURKAMINEN

UUDEN NUOTTIKUVAN PURKAMINEN UUDEN NUOTTIKUVAN PURKAMINEN Muistilista 1) Yleiset havainnot - kokonaisuuden hahmottaminen, harjoitettava alue osana kokonaisuutta - kokoonpano, oma stemma - läpi silmäily: kertausmerkit, pomppamerkit,

Lisätiedot

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANON VAPAA SÄESTYS (pop/jazz-piano) PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen

Lisätiedot

Laulajan ilmaisu ja kuuntelijan kokemus

Laulajan ilmaisu ja kuuntelijan kokemus Esitelmä 29.3.2008 / Powerpoint -esityksen tekstit Musiikki ja tutkimus 2008 Esitys, kuulija ja musiikin välittyminen -symposium. Tampereen yliopisto, Musiikintutkimuksen laitos. Anne Tarvainen Tampereen

Lisätiedot

HS:n taitopolku. 1) Visio täydellisestä suorituksesta. 2) Suunnistustaito oma oivallus. 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja

HS:n taitopolku. 1) Visio täydellisestä suorituksesta. 2) Suunnistustaito oma oivallus. 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja HS:n taitopolku 1) Visio täydellisestä suorituksesta 2) Suunnistustaito oma oivallus 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja 4) Vinkkejä Visio täydellisestä suorituksesta Hyvä puhdas suunnistus

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan instrumentteja (PI1)

Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan instrumentteja (PI1) Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan instrumentteja (PI1) Tehdään erilaisia ääniä arkisilla esineillä (esim. paperi, pöydät, kupit, tikut, pallot), rummuilla tai melodisilla instrumenteilla, ja kuvaillaan ääniä

Lisätiedot

Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin

Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin Posted on 18.12.2013 by Eeva-Liisa Viitala 2 Helsingin yliopiston kirjaston keväällä 2013 eläkkeelle jäänyt ylikirjastonhoitaja

Lisätiedot

Toimijuuden tuki hankkeen päätösseminaari

Toimijuuden tuki hankkeen päätösseminaari Toimijuuden tuki hankkeen päätösseminaari 8.5. 2015 Dialoginen ohjaus oppilaitoksen arjessa Anne-Mari Souto Opiskeluhuollon koordinaattori PKKY AMS: Mites koulussa suhtauduttiin tähän sun jaksamisongelmaan?

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

PIENI KAMPANJAKOULU. Ohjeita onnistuneen kampanjan toteuttamiseen 1 PIENI KAMPANJAKOULU

PIENI KAMPANJAKOULU. Ohjeita onnistuneen kampanjan toteuttamiseen 1 PIENI KAMPANJAKOULU PIENI KAMPANJAKOULU Ohjeita onnistuneen kampanjan toteuttamiseen 1 PIENI KAMPANJAKOULU PIENI KAMPANJAKOULU Sana kampanja on peräisin ranskalaisesta sanasta campagne ja tarkoittaa että, pyritään vaikuttamaan

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

MUSIIKIN PIENOISMUODOT Muoto 4 ANALYYSIHARJOITUKSIA

MUSIIKIN PIENOISMUODOT Muoto 4 ANALYYSIHARJOITUKSIA MUSIIKIN PIENOISMUODOT Muoto 4 ANALYYSIHARJOITUKSIA Seuraavissa harjoituksissa analysoidaan teemojen muotoja. Yleisimmät musiikin pienoismuodot erityisesti klassismin musiikissa ovat periodi ja satsimuoto.

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Mitä ajattelit tässä kohtaa? Haluaisitko kertoa omin sanoin, millä perusteella laitoit ruksin juuri tuohon?

Mitä ajattelit tässä kohtaa? Haluaisitko kertoa omin sanoin, millä perusteella laitoit ruksin juuri tuohon? ELÄMÄN JANAT Tehtävän tarkoituksena on tunnistaa nuoren elämästä riskitekijöitä, jotka voivat altistaa lyhyellä tai pitkällä aikavälillä itsetuhoiselle käyttäytymiselle. Samalla sen avulla voidaan kartoittaa

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö.

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö. 1. Rytinää! Opittavia asioita Tiedän, millainen on hyvä lauluasento Opin säätelemään ääneni voimakkuutta. Tiedän, mitä tarkoittavat π, P, F a ƒ. Opettelen beat-komppea kehorytmeinä. Tutustun lyömäsoittimiin

Lisätiedot

Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa. Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet

Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa. Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet Musiikkiopistotasolla oppiminen rakentuu perustasolla saavutettujen tietojen ja taitojen varaan. Musiikkiopistotason

Lisätiedot

Copyright IQ-FORM Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos 1

Copyright IQ-FORM Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos 1 Copyright IQ-FORM Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos 1 IQ-Research group (2001). A test based on Gardners' multiple intelligence theory "What kind of person am I?" Department of Education, University

Lisätiedot

Hei, mulla ois yksi juttu. LAPSEN VÄKIVALTAKOKEMUKSEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN KOULUSSA Outi Abrahamsson, perhepsykoterapeutti

Hei, mulla ois yksi juttu. LAPSEN VÄKIVALTAKOKEMUKSEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN KOULUSSA Outi Abrahamsson, perhepsykoterapeutti Hei, mulla ois yksi juttu LAPSEN VÄKIVALTAKOKEMUKSEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN KOULUSSA Outi Abrahamsson, perhepsykoterapeutti Hei, mul ois yks juttu! -lapsen väkivaltakokemuksen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

HAVAINTO LÄhde: Vilkka 2006, Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi.

HAVAINTO LÄhde: Vilkka 2006, Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi. HAVAINTO LÄhde: Vilkka 2006, Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi. 1 MIKÄ ON HAVAINTO? Merkki (sana, lause, ajatus, ominaisuus, toiminta, teko, suhde) + sen merkitys (huom. myös kvantitatiivisessa, vrt.

Lisätiedot

KYKYVIISARI-keskeiset käsitteet. Mitä on työkyky? Mitä on toimintakyky? Mitä on sosiaalinen osallisuus? Työterveyslaitos SOLMU

KYKYVIISARI-keskeiset käsitteet. Mitä on työkyky? Mitä on toimintakyky? Mitä on sosiaalinen osallisuus? Työterveyslaitos SOLMU KYKYVIISARIkeskeiset käsitteet KYKYVIISARI-keskeiset käsitteet Mitä on työkyky? Mitä on toimintakyky? Mitä on sosiaalinen osallisuus? Työterveyslaitos SOLMU www.ttl.fi 2 Mitä työkyky on? Työkyky rakentuu

Lisätiedot

Fellmannian kulma 5.10.2013 Virpi Koskela LUT/Lahti School of Innovation

Fellmannian kulma 5.10.2013 Virpi Koskela LUT/Lahti School of Innovation Fellmannian kulma 5.10.2013 Virpi Koskela LUT/Lahti School of Innovation Jokaisessa uudessa kohtaamisessa kannamme mukanamme kehoissamme kaikkien edellisten kohtaamisten historiaa. Jako kahteen! - Ruumis

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Tutkitaan, improvisoidaan ja sävelletään (EIC1) Kerrotaan tarina eri äänteillä, äänillä tai melodioilla, joita on luotu yhdessä.

Musiikkipäiväkirjani: Tutkitaan, improvisoidaan ja sävelletään (EIC1) Kerrotaan tarina eri äänteillä, äänillä tai melodioilla, joita on luotu yhdessä. Musiikkipäiväkirjani: Tutkitaan, improvisoidaan ja sävelletään (EIC1) Kerrotaan tarina eri äänteillä, äänillä tai melodioilla, joita on luotu yhdessä. Musiikkipäiväkirjani: Tutkitaan, improvisoidaan...

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Keskity jo harjoituksissa - keskity peleissäkin - panosta onnistumisiin. Porin Ässät C-1 22.10.2014. Markku Gardin

Keskity jo harjoituksissa - keskity peleissäkin - panosta onnistumisiin. Porin Ässät C-1 22.10.2014. Markku Gardin Keskity jo harjoituksissa - keskity peleissäkin - panosta onnistumisiin Porin Ässät C-1 22.10.2014 Markku Gardin Mentaaliharjoittelun perusta (hyvä tietää) Aivot ohjaavat - hermojärjestelmät, hormonit

Lisätiedot

JÄNNITTÄÄKÖ? Työkaluja jännityksen voittamiseen

JÄNNITTÄÄKÖ? Työkaluja jännityksen voittamiseen JÄNNITTÄÄKÖ? Työkaluja jännityksen voittamiseen Kuva: Hannele Salonen-Kvarnström Jännittääkö? Onko edessä vastaanotto, tutkimus tai toimenpide? Tuntuuko se epämiellyttävältä? Pelkäätkö jotain? - Kipua?

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

MITÄ MIELTÄ OLIT TiETOISUUSTAIDOT (.b)-jaksosta

MITÄ MIELTÄ OLIT TiETOISUUSTAIDOT (.b)-jaksosta MITÄ MIELTÄ OLIT TiETOISUUSTAIDOT (.b)-jaksosta Seuraavaksi kysytään kokemuksiasi tietoisuustaitojen (mindfulness) oppijaksosta. Vastaathan kaikkiin kysymyksiin. Vastauksesi ovat luottamuksellisia ja vain

Lisätiedot

Huilu 1. Harjoittelu. säännöllinen kotiharjoittelu rauhallisessa ympäristössä vanhempien kannustus ja tuki harjoittelupäiväkirjan täyttäminen

Huilu 1. Harjoittelu. säännöllinen kotiharjoittelu rauhallisessa ympäristössä vanhempien kannustus ja tuki harjoittelupäiväkirjan täyttäminen Huilu 1. Soittimeen tutustuminen huilun rakenne ja osien nimet osien kasaaminen ja purkaminen sekä puhdistaminen miten ääni syntyy luonteva ja ergonominen soittoasento äänen muodostaminen (ansatsi, tasainen

Lisätiedot

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Talvilajien nuorten olympialeiri 25.4.2016 Urheilupsykologi (sert.) Hannaleena Ronkainen Miten ajattelemme asioiden etenevän miten asiat tosi elämässä menee.

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

PAKKO-OIREIDEN OMAHOITO HARJOITUS: MIELIKUVA-ALTISTUS. Mielikuva-altistus

PAKKO-OIREIDEN OMAHOITO HARJOITUS: MIELIKUVA-ALTISTUS. Mielikuva-altistus HARJOITUS: MIELIKUVA-ALTISTUS Tämä harjoitus sisältää kaksi osaa: pelätyn tapahtumaketjun yksityiskohtaisen kuvaamisen ja mielikuva-altistuksen. Molemmissa näissä altistus tapahtuu mielikuvien tasolla.

Lisätiedot

KOHTAA. Sano jotain mukavaa. jollekin opettajalle. Kysy sellaiselta luokka kaverilta, jonka kanssa et kovin usein juttele, mitä hänelle kuuluu.

KOHTAA. Sano jotain mukavaa. jollekin opettajalle. Kysy sellaiselta luokka kaverilta, jonka kanssa et kovin usein juttele, mitä hänelle kuuluu. KOHTAA Nämä omenat kannustavat kunnioittavaan kohtaamiseen sekä ottamaan muiden mieli piteet ja tunteet huomioon. Omalla käytöksellä on suuri merkitys sille, millaista vuorovaikutus muiden kanssa on. Sano

Lisätiedot

Puhetta elämästä -kortit

Puhetta elämästä -kortit Puhetta elämästä -kortit Palliatiivisen talon Puhetta elämästä -kortit Pelin kulku Kortteja voi nostaa yksi kerrallaan satunnaisesti tai voi valita käyttöön pelkästään tietyn kategorian kortit. Kukin osallistuja

Lisätiedot

Yhdistyspäivä

Yhdistyspäivä Yhdistyspäivä 7.4.2017 Esiintyminen Joissa ihmiset puhuvat toistensa kanssa ovat esiintymistilanteita (Pelias1992). Suppeammin vain teatteri-ilmaisu tai esteettisen tekstin esittäminen Tavallisimpia esiintymisiä

Lisätiedot

Työnohjauksen mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa

Työnohjauksen mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa Työnohjauksen mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa Johdon työnohjaaja, KT Veijo Nivala Tampereen yliopisto/ Varhaiskasvatus Johtajuusfoorumi 3.4.2014 (Johdon) työnaohjauksen kontekstuaalinen mallinnos Elämisen

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti

Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti Valmennuksen sisältö Mitä stressi on? Mielen ja tunteiden johtaminen Itsensä johtaminen stressin hallinnan työkaluna

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

Terapeuttinen musiikki- kasvatus

Terapeuttinen musiikki- kasvatus Terapeuttinen musiikki- kasvatus Haapavesi 2.10.2013 Pia Kvist Terapeuttinen musiikkikasvatus Lähtökohtana ei opetussuunnitelman sisällöt sinänsä, vaan oppilaiden osallisuus ja sen kautta sisältöjen oppiminen

Lisätiedot

Avain terveyteen ja hyvinvointiin

Avain terveyteen ja hyvinvointiin Avain terveyteen ja hyvinvointiin Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Tulppakuntoutus Omahoitoni vahvuudet Mieti hetki omahoitoasi: miten huolehdit itsestäsi. Kerro parille, mikä omahoidossasi on hyvin.

Lisätiedot

OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ

OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ PÄÄTTÖTYÖ Keväällä 2013 Vantaan Tanssiopistossa voi suorittaa syventävien opintojen päättötyön. Päättötyön voivat suorittaa

Lisätiedot

Itsemyötätunto S O N J A K U M L A N D E R

Itsemyötätunto S O N J A K U M L A N D E R Itsemyötätunto S O N J A K U M L A N D E R 4. 1 2. 2 0 1 8 HARJOITUS 1: VAIKEA HETKI, OSA 1/3 Tuo mieleesi jokin sellainen hetki, jolloin sinun on ollut vaikea olla. Millaista sisäinen puheesi on tällaisena

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Liikuntakoneiston huolto

Liikuntakoneiston huolto Liikuntakoneiston huolto Lihakset kaipaavat vahvistamisen lisäksi myös huoltoa. Huolla liikuntakoneistoasi säännöllisin venytyksin ja liikkuvuusharjoituksin. Sisällytä huoltoa jokaiseen harjoitukseesi

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi ESIINTYMINEN Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi Jännitys hyvä renki huono isäntä Kumpi kuvaa sinua? Jännitys auttaa minua. Jännitys lamaannuttaa ja vaikeuttaa esillä oloani. Jännitys

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Avain terveyteen ja hyvinvointiin. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

Avain terveyteen ja hyvinvointiin. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Avain terveyteen ja hyvinvointiin Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Minun omahoitoni- tehtävä Keskustele parin kanssa omahoidosta. Kerro parille, mikä omahoidossasi on hyvin ja toimii. Kerro myös, mikä

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 9 12-vuotiaille RTF Report - luotu 01.04.2015 14:54 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä 9 12-vuotiaat 87 44 31 Yhteensä 87 44 31 Perustiedot 1. Ikäni on (44) (EOS: 0) Ikäni on 2. Olen ollut

Lisätiedot

Onko empiirinen käänne vain empirian kääntötakki?

Onko empiirinen käänne vain empirian kääntötakki? Onko empiirinen käänne vain empirian kääntötakki? Tommi Nieminen 40. Kielitieteen päivät, Tampere 2. 4.5.2013 Empiria (kielitieteessä)? lähtökohtaisesti hankala sana niin käsitteellisesti kuin käytöltään

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot