KUORTANEEN KUNNAN OHJESÄÄNTÖ - PDF Free Download

KUORTANEEN KUNNAN OHJESÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUORTANEEN KUNNAN OHJESÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 KUORTANEEN KUNNAN OHJESÄÄNTÖ Opas henkilöstölle Yhteistoiminaneuvosto Hyväksytty kunnanhallituksessa Päivitetty kunnanhallituksessa

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO REKRYTOINTI TEHTÄVÄNKUVAUS Tehtävänkuvan sisältö Tehtäväkuvan laadinta TYÖ- JA VIRKASUHDEASIAT Työehtosopimukset Työsuhteen ja virkasuhteen määritelmät Osa-aikainen työsuhde Viranhoitomääräys, työsopimus ja tietosuoja- tietoturva ja salassapitositoumus Määräaikainen työsopimus / virkasuhde Työaikamuodot Liukuva työaika Etätyö Lisä- ja ylityö Päivittäiset lepoajat Palkkaus ja palkanmaksu Eron myöntäminen Irtisanominen ja purku PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA SAIRAUSLOMA SAIRAUSLOMA-AJAN PALKKA LÄÄKÄRISSÄ TAI TUTKIMUKSISSA KÄYNTI Työnantajan määräämät terveydenhoidolliset tutkimukset ja tarkastukset Oma-aloitteiset lääkärissä käynnit Lääkärin määräämät tutkimukset TYÖTAPATURMAT LOMAT JA POISSAOLOT Virka- ja työvapaa Toimintaohje palkattomien vapaiden myöntämiseen (KVTES luku V 11 3 mom.) Talkoo- ja lomarahavapaa Vuosiloma Säästövapaa PERHEVAPAAT Äitiysvapaa Isyysvapaa Vanhempainloma ja -raha Hoitovapaa Osittainen hoitovapaa...18

3 11.6 Tilapäinen hoitovapaa (KVTES luku V 9) Vuorotteluvapaa ERÄÄT VIRKA- JA TYÖVAPAAT TYÖMATKAT, MATKAKORVAUKSET JA PÄIVÄRAHAT Virkamatka (KVTES liite 16 ) Työmatkakorvaukset LEIRIT JA RETKET Yöpymisraha Leirien ja retkien työajat KOULUTUS ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN Työkyvyttömyyseläke Määräaikainen kuntoutustuki Osittainen varhennettu vanhuuseläke PALVELUSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ MAKSETTAVAT KORVAUKSET Suojavaatekorvaus Suojavaatteiden huoltokorvaus Hälytysraha TYÖAJAN SEURANTA JA KULUNVALVONTA OPINNÄYTETYÖT SILMÄLASIEN KORVAUS NÄYTTÖPÄÄTETYÖSSÄ Ertityistyölasit Tavalliset lasit HENKILÖKOHTAISEN VIESTINNÄN KÄYTTÖ TYÖAJALLA...26

4 1 1 JOHDANTO Ohjesääntöopas on syntynyt tarpeesta kehittää ja yhdenmukaistaa toimintatapoja. Toisaalta oppaan tarkoituksena on koota Kuortaneen kunnassa sovellettavia henkilöstöhallinnon ja muita eri käytäntöjä ja periaatteita yksiin kansiin. Oppaassa on huomioitu kunnassamme sovellettavien työehtosopimusten (KVTES, OVTES ja TS) säännöksiä. Pääosa ohjeesta koskee Kvtesin alaista henkitöstöä ja muu henkilöstö noudattaa ohjetta soveltuvin osin. Ohjesääntöopas tukee ja selkiyttää esimiestyötä, antaa tietoa henkilöstölle virka- ja työehtosopimusten soveltamiskäytännöistä, toimii perehdytyksen osana ja yleisesti muistilistana sovituista asioista. Opas on kirjoitettu erityisesti kunnan esimiesten toiminnan tueksi siten, että sieltä löytyy menettelytapoja ja ohjeita oman työn ja päätöksenteon tueksi. Tavoitteena on henkilöstön tasapuolinen yhdenvertainen kohtelu riippumatta siitä, missä kunnan yksikössä he työskentelevät. Opas on tarkoitettu käytössä kuluvaksi ja sitä kehitetään saadun palautteen pohjalta. Kaikki palautteet hallintojohtajalle, joka vastaa ohjesäännön päivittämisestä. 2 REKRYTOINTI Kunnan henkilöstön rekrytointi tapahtuu talousarvion / henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Vakituisen henkilöstön palkkaamiseen tarvitaan aina kunnanhallituksen täyttölupa. Ensisijaisesti selvitetään aina viran/toimen tehtävien uudelleenjärjestelyn mahdollisuus. Täyttölupamenettely koskee myös määräaikaisia työ- ja virkasuhteita. Vähintään kuuden (6) kuukauden määräaikainen työ- tai virkasuhde (esim. sijaisuus) ja uusi, tätä lyhyempikin tehtävä edellyttää kunnanhallituksen täyttölupaa. Lupaa hakee se, jolla on hallintosäännön mukaan oikeus valita viranhaltija tai työntekijä riittävän varhaisessa vaiheessa rekrytointiaika huomioiden. Työpaikkailmoituksessa määritellään haettavan tehtävän ehdot hallintosäännön ja laaditaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman edellytysten mukaisesti. Kelpoisuusehdoista päättää valitseva viranomainen, ellei erityislainsäädännössä muuta ole säädetty tai määrätty. Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen ja tarvittaessa rikosrekisteriotteen (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä :t 3-5). 3 TEHTÄVÄNKUVAUS 3.1 Tehtävänkuvan sisältö Viranhalitjalle tai työntekijälle laadittavassa tehtäväkuvauksessa määritellään henkilön tehtävänimke, asema organisaatiossa, keskeiset tehtävät (3-6) sekä sijaisuudet. Lisäksi tehtäväkuvaukseen kirjataan tvajärjestelmän kriteerien mukaiset vaativuustekijät.

5 2 3.2 Tehtäväkuvan laadinta Tehtävänkuvauksen valmistelee lähin esimies ja se tarkistetaan yhdessä viranhaltijan tai työntekijän kanssa. Tehtävänkuvat tarkistetaan kehityskeskustelun yhteydessä vuosittain sekä ainahenkilömuutosten tai tehtävämuutosten yhteydessä. Tehtäväkuvien ajantasaisuus on esimiehen vastuulla. Virassa olevien opettajien tehtäväkuva muodostuu OVTES:n mukaan, eikä heille laadita erillistä tehtäväkuvaa. Kunnanjohtajan osalta laaditaan lain mukainen johtajasopimus. 4 TYÖ- JA VIRKASUHDEASIAT 4.1 Työehtosopimukset Kuortaneen kunnassa on käytössä - KVTES (Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus) - OVTES (Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus) - TS (Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus) 4.2 Työsuhteen ja virkasuhteen määritelmät Kuortaneen kunnan henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa. Virka- ja työsuhteeseen sovelletaan eri lainsäädäntöä. Virkasuhteisten peruslaki on kunnallinen viranhaltijalaki, kun taas työsuhteisiin sovelletaan työsopimuslakia. Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Kuortaneen kunnassa esimiesasemassa olevat henkilöt ovat yleensä virkasuhteessa. Kunnallisen viranhaltijan mukaan voidaan sellainen virkasuhde muuttaa työsuhteeksi, jossa ei käytetä julkista valtaa (ks. KT:n yleiskirje 20/2003). Tarpeettomat virkasuhteet muutetaan työsuhteiksi henkilövaihdosten tai toimenkuvien muutosten yhteydessä. 4.3 Osa-aikainen työsuhde Osa-aikatyötä on työ, jota tehdään vähemmän kuin työ- ja virkaehtosopimuksissa tai lainsäädännössä on sovittu täydeksi työajaksi. 4.4 Viranhoitomääräys, työsopimus ja tietosuoja- tietoturva ja salassapitositoumus Viranhaltijan / työntekijän valintapäätös on aina ehdollinen, kunnes on toimittanut hyväksytyn lääkärintodistuksen ja rikosrekisteriotteen lain vaatimusten mukaisesti. Rikosrekisteriote on lain mukaan esitettävä, kun työskentelee lasten ja nuorten parissa.

6 3 Tietoturva ja tietosuoja ovat Suomen lainsäädännön mukaisesti osa organisaation päivittäistä toimintaa ja koskevat sen koko toimintaa ja henkilöstöä. Uusi tietosuojalaki tuli voimaan Kunnanhallitus on hyväksynyt tietosuoja- tietoturva ja salassapitositoumuksen, johon kaikkien kunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden on sitouduttava allekirjoituksellaan. Uusien viranhaltijoiden ja työntekijöiden (myös määräaikaisten) tulee allekirjoittaa sitoumus ennen viran tai työsuhteen alkamista. Sitoumus löytyy E- asemalla LOMAKKEET- kansiosta Valintapäätöksestä tehdään virhanhaltijapäätös, joka annetaan sekä virkaan tai palvelussuhteeseen valitulle että palkanlaskentaan. Päätöspöytäkirjassa tai sen liitteessä on mainittuna kaikki palvelusuhteen kannalta oleelliset asiat virkanimike virkasuhteen alkamispäivä mahdollinen koeaika palkkauksen perusteet hinnoittelukohta työaika virkasuhteen kestoaika: vakituinen tai määräaikainen Työntekijälle tehdään kirjallinen työsopimus aina yli kaksi viikkoa kestävistä työsuhteista tai lyhyemmistäkin työsuhteista työntekijän pyynnöstä. Työsopimuksessa on käytävä ilmi: työnantajan yhteystiedot ammattinimike ja työntekijän pääasialliset työtehtävät työntekopaikka (alkusijoituspaikka...) työnteon alkamisajankohta määräaikaisen työsopimuksen kestoaika ja määräaikaisuuden peruste mahdollinen koeaika työhön sovellettava työehtosopimus säännöllinen työaika / työaikamuoto palkan määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi hinnoittelukohta Päätöspöytäkirjan liite on E-asemalla LOMAKKEET- kansiossa Liite 1 virkasuhteen tiedot. Valmis työsopimuspohja on E- asemalla LOMAKKEET -kansiossa, Liite 2 työsopimus. Työsopimuslomake täytetään huolellisesti. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota määräaikaisuuden perusteeseen. Mahdollisesti määrätyn koeajan kuluessa virka- / työsuhteen voi purkaa päättymään välittömästi sekä työnantaja että työntekijä. Työsuhdetta / virkasuhdetta ei saa kuitenkaan koeaikanakaan purkaa epäasiallisin perustein. Koeajan enimmäiskesto on enintään 6 kuukautta. Koeajan pituus määräaikaisilla voi olla enintään puolet työ-/tai virkasuhteen kestosta. Koeaika on vain määräaikaisilla kerran eli jos työsopimus jatkuu, uutta koeaikaa ei enää voi laittaa.

7 4 4.5 Määräaikainen työsopimus / virkasuhde Määräaikaisilta työntekijöiltä edellytetään rikosrekisteriotetta, jos työsuhde kestää yli 3 kuukautta ja työntekijä työskentelee lasten ja nuorten yksiköissä. Huomioitava on se, että alkusijoituspaikka voi olla sellainen, että työntekijä ei työskentele lasten ja nuorten yksikössä, mutta sitten siirtyessään sellaiseen yksikköön, jossa on lapsia ja nuoria, on rikosrekisteriote esitettävä. Määräaikaiseen työsopimukseen on oltava aina perusteltu syy. TSL 1 luku 3 2 mom. Jos työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve, määräaikaisten sopimuksen käyttöä ei voida pitää sallittuna. Jos työnantajan työvoiman tarve on arvioitavissa pysyväksi, jatkuvasti toistuvien määräaikaisten sopimusten käyttöön samoissa töissä ei olisi momentissa tarkoitettua perusteltua syytä. Ketjutuskielto: Jos ilman perusteltua syytä on tehty toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia, on peruste toistaiseksi voimassa olevaan työsopimukseen! (Työsopimuslain 55/2001 muutettu laki 1224/2010 Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi. ) Työntekijän määräaikaisuuden perusteltu syy: - Työn luonne määrätty työ (jota työnantaja ei teetä jatkuvasti) kausiluonteisuus tilapäinen työvoiman tarve - Sijaisuus yksilöinti (oltava, mitä tekee esim. sairauslomansijaisuus) Toteutus: työsopimuksia tehdään 3 kpl, joista 1 työntekijälle, 1 jää esimiehelle, 1 palkkasihteerille. (Esimiehelle ja palkkasihteerille jäävään työsopimukseen laitetaan henkilön nimi, jonka sijaisuutta tekee, mutta työntekijän työsopimukseen ei nimiä.) - Harjoittelu - Työntekijän oma pyyntö Pyyntö on aina kirjattava näkyviin työsopimukseen. Viranhaltijan määräaikaisuuden perusteltu syy: - Viranhaltijan oma pyyntö - Tehtävän luonne - Sijaisuus - Määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty - Avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii (esim. kelpoisuuden puuttuminen) Kuortaneen kunnan henkilöstön työsopimukset sisältävät salassapitovelvollisuus sitoumuksen. Erillistä salassapitositoumusta ei kirjoiteta. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus on määritelty laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621 ja ne ovat voimassa myös työsuhteen päätyttyä.

8 5 4.6 Työaikamuodot 1 mom. Viranhaltijan/työntekijän säännöllinen työaika määräytyy häneen sovellettavan työaikamuodon mukaan siten kuin työaikaluvussa tai liitteiden erityismääräyksissä on tarkemmin määrätty. Yleiset työaikamuodot ovat (KVTES): yleistyöaika (7 ) toimistotyöaika (8 ) jaksotyöaika (9 ) 38h 15min työaika Liite Yleistyöaika (KVTES 7 1mom.) Säännöllinen työaika Säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 38 tuntia 45 minuuttia viikossa (täysi työaika). Säännöllinen viikkotyöaika voidaan järjestää myös siten, että se on keskimäärin 38 tuntia 45 minuuttia enintään 6 viikon ajanjaksossa. Arkipyhäviikon työaika Niillä viikoilla, joihin sisältyy työaikaa lyhentävä arkipyhä, säännöllinen viikkotyöaika (lisätyöraja) on arkipyhäpäivää kohti 7 tuntia 45 minuuttia lyhyempi Toimistotyöaika (KVTES 8 1mom.) Säännöllinen työaika Pääasiallisesti virasto- ja toimistotyössä toimivan säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 tuntia 45 minuuttia viikossa (täysi työaika). Säännöllinen viikkotyöaika voidaan järjestää myös siten, että se on keskimäärin 36 tuntia 45 minuuttia enintään 6 viikon ajanjaksossa. Arkipyhäviikon työaika Niillä viikoilla, joihin sisältyy työaikaa lyhentävä arkipyhä, säännöllinen viikkotyöaika (lisätyöraja) on arkipyhäpäivää kohti 7 tuntia 21 minuuttia lyhyempi Jaksotyöaika (KVTES 9 ) Säännöllinen työaika Työaikalain 7 :ssä tarkoitetussa työssä, jossa työaika on järjestetty jaksotyöksi, säännöllinen täysi 2 viikon pituisena työaikajaksona enintään 77 tuntia 30 minuuttia, 3 viikon pituisena työaikajaksona enintään 116 tuntia 15 minuuttia ja 4 viikon pituisena työaikajaksona enintään 155 tuntia. Työvuoroja saa työvuoroluettelon mukaan teettää peräkkäin enintään seitsemän. Mikäli palvelussuhde ei kestä koko työaikajaksoa, säännöllinen työaika on päivää kohden 7 tuntia 45 minuuttia, kuitenkin enintään 38 tunia 45 minuuttia kalenteriviikkoa kohden.

9 6 Työnantaja valitsee sen työaikajärjestelmän, joka kunnan toiminnan ja virkatehtävien / työtehtävien suorittamisen kannalta on tarkoituksenmukaisin. Jaksotyössä vuorokautista ja viikoittaista työaikaa ei ole määritelty eikä vuorokautisen ja viikoittaisen ylityön erotteleminen ole mahdollista. Arkipyhäjakson työaika Niillä työjaksoilla, joihin työaikaa lyhentävä arkipyhä tai aattopäivä, työaikajakson säännöllinen työaika on kutakin edellä lueteltua päivää kohden 7 tuntia 45 minuuttia lyhyempi kuin 1 ja 2 momentissa on määrätty. Osaaikatyötä tekevän työajan l yhennys tapahtuu osa-aikaisuutta vastaavalla osuudella Säännöllinen työaika 38 tuntia 15 minuuttia viikossa (KVTES Liite 18 ) Säännöllinen työaika Esimerkiksi seuraavien viranhaltijoiden/työntekijöiden säännöllinen työaika on enintään 38 h 15 min. viikossa (täysi työaika) tai keskimäärin mainittu viikkotyöaika enintään 6 viikon ajanjaksossa: Soveltamisohje sosiaalityöntekijät ja sosiaaliterapeutit koulukuraattorit Tässä työaikamuodossa vuorokautista säännöllistä työaikaa ei ole rajoitettu, vaan se voi vaihdella toiminnan tarpeiden mukaan. 4.7 Liukuva työaika Soveltamisala Yleistyöaikaa, toimistotyöaikaa ja liitteen 18 mukaista työaikaa voidaan toimivaltaisen kunnallisen viranomaisen päätöksellä järjestää liukuvaksi. Työaika voidaan järjestää liukuvaksi joko määräajaksi tai toistaiseksi. Liukuvan työajan käyttöä voidaan rajoittaa, muuttaa tai se voidaan lakkauttaa toimintojen tai muiden syiden niin vaatiessa. Työnantajalla on työnjohto-oikeutensa nojalla oikeus tarvittaessa yksittäistapauksessa päättää, että viranhaltijan / työntekijän on oltava työssä tiettynä esimerkiksi liukuma-ajaksi sattuvana aikana. Lisäksi työnantaja voi tarvittaessa antaa lisä- ja ylityömääräyksen. Kuortaneen kunnassa liukuvaa työaikaa voivat käyttää kunnanvirastolla työskentelevät henkilöt, joiden työaikamuoto on toimisto- tai yleistyöaika. Liukuvan työajan piirissä olevien viranhaltijoiden / työntekijöiden työaikatoteutumaa ja kertynyttä työaikaa seurataan kellokortilla. Kuortaneen kunnassa käytössä on: Tasoittumaton liukuva työaika, jolloin säännöllinen työaika voi ylittyä jatkuvasti enintään 20 h (+saldo) tai alittua jatkuvasti enintään 6 tuntia (-saldo). Kiinteä työaika on klo

10 7 aamuliukuma alkaa klo 7.00 ja iltaliukuma päättyy klo minuuttia kestävä lounasaika on kello , myös lounasaikana on mahdollista käyttää liukumaa. Jos viranhaltija / työntekijä haluaa pitää liukumista johtuvan työntasauspäivän, on se anottava etukäteen omalta esimieheltä (lomake E:asemalla LOMAKKEET kansiossa). 4.8 Etätyö Erityisestä syystä työn tekeminen on mahdollista ltapauskohtaisesti etänä. Siitä on sovittava aina erikseen esimiehen kanssa. 4.9 Lisä- ja ylityö Lisätyönä korvataan työ, jota viranhaltija / työntekijä tekee erillisen määräyksen perusteella säännöllisen työajan lisäksi, mutta joka ei ole ylityötä ja jota ei lueta liukuma-aikaa koskevien määräysten perusteella viranhaltijan / työntekijän hyväksi säännöllisenä työaikana. Yleistyöajassa täyttä työaikaa tekevälle voi lisätyötä muodostua ainoastaan arkipyhäviikolla. Ylityönä korvataan työ, jota viranhaltija / työntekijä suorittaa esimiehen määräyksen perusteella ja joka ylittää työehtosopimuksen työaikaluvun 14 :n 1 momentin mukaisen vuorokautisen ja/tai viikoittaisen taikka tasoittamisjakson ylityörajan. Ylityöstä on pääsääntöisesti sovittava etukäteen työnantajan kanssa. Ylityökorvaushakemus on tehtävä kirjallisena, mikäli tehty ylityö ei selviä työaikaseurannasta (titania). Työnantaja harkitsee, annetaanko ylityökorvaus vapaana tai rahana. Korvaustapa on KVTES:n mukaan laskettu vapaa-aikakorvaus, mikäli mahdollista. Vapaa-aikakorvauksesta tehdään viranhaltijapäätös, jonka liitteenä on selvitys tehdystä ylityöstä Päivittäiset lepoajat Kuortaneen kunnan Ruokailutauko: toimisto-, yleistyö- ja liitteen 18 työajassa on puolen tunnin ruokatauko, jota ei lueta työaikaan ja jona aikana työntekijä saa esteettömästi poistua työpaikalta. (kts. KVTES luku lll, 25, 1mom.) Kahvitauko: (poiketen kts. KVTES luku lll, 26) päivittäin kaksi 10 minuutin pituista taukoa, joka luetaan työaikaan ja jonka aikana ei saa poistua työpaikalta. Tauot järjestetään siten, ettei niistä aiheudu häiriötä työn kululle tai suoritettaville palveluksille. Taukoja ei saa sijoittaa työvuoron / työpäivän alkuun tai loppuun. Kunnanvirastolla kahvitauot tulee ajoittaa ja

11 8 Jos vuorokautinen työaika on 6 tuntia pitempi eikä viranhaltijan / työntekijän työpaikalla ole työn jatkumisen kannalta välttämätöntä, hänelle on annettava työvuoron aikana vähintään puolen tunnin lepoaika (ruokailutauko), jota ei lueta työaikaan ja jonka aikana viranhaltija / työntekijä saa esteettömästi poistua työpaikalta. Lepoaika voidaan viranhaltijan / työntekijän pyynnöstä antaa edellä mainittua lyhyemmissäkin työvuoroissa, ellei tehtävien järjestely ole esteenä. Lepoaikaa ei saa sijoittaa välittömästi työpäivän alkuun eikä loppuun. Jollei lepoaikaa voida virka- tai työtehtävien laadun vuoksi järjestää, viranhaltijalle / työntekijälle on annettava tilaisuus aterioida työpaikalla työaikana. Lepoaikaa (ruokailutaukoa) ei ole välttämätöntä määrätä pidettäväksi tiettynä kellonaikana, vaan voidaan menetellä esimerkiksi siten, että lepoaika pidetään tiettyjen kellonaikojen välisenä aikana silloin, kun se on virka-/ työtehtävien kannalta tarkoituksenmukaisinta, jolloin tarkan ajan määrää asianomainen esimies tai viranhaltija / työntekijä itse. Poikkeusmääräys työaikana ruokailusta tulee sovellettavaksi vain niissä poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa ruokailutauon järjestäminen ei ole työtehtävien laadun vuoksi mahdollista. (Esim kirjasto, jossa työntekijä yksin palvelee asiakkaita yli kuuden tunnin ajan) 4.11 Palkkaus ja palkanmaksu Valitseva toimielin tai viranhaltija päättää palvelussuhteen ehdoista mukaan lukien koeajasta ja palkkaasiamiestä kuultuaan palkkauksesta kunnanhallituksen mahdollisesti antamien yleisohjeiden mukaisesti, jollei tästä tai 4 :stä muuta johdu. Valtuuston valitseman henkilön osalta päätöksen tekee kunnanhallitus. Henkilöstön palkkaus perustuu voimassaoleviin virka- ja työehtosopimuksiin. Tehtäväkohtainen palkka määritellään TVA-järjestelmän mukaan, jossa palkat määräytyvät tehtävien vaativuuden mukaan oikealle tasolle. Määräaikaisen sijaisen tehtäväkohtainen palkka määräytyy samoin perustein kuin henkilön, jonka sijaisuutta hän tulee tekemään (samasta työstä maksetaan sama palkka). Jos tulee epäselvyyttä palkkauksesta, ota yhteys palkkaasiamieheen. Jos uusi henkilö on tehnyt aikaisemmin vastaavia tehtäviä tai tehtäviä, joista on olennaista hyötyä nykyisen tehtävän hoidossa, hänen pitää toimittaa kopiot aikaisemmista työtodistuksista palkanlaskentaan työkokemuslisän laskemista varten. Työkokemuslisään oikeuttavat palvelusajat vaihtelevat eri sopimusaloittain. Henkilöstön palkat maksetaan pääsääntöisesti jokaisen kuukauden 15. päivä. Lomarahat maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä Eron myöntäminen Eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän. Valtuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta eron myöntää kuitenkin hallitus.

12 Irtisanominen ja purku Henkilökunnan irtisanomisesta tai työsuhteen purkamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän Irtisanomisajat: Palvelusuhde kestänyt Työnantaja irtisanoo (viranhaltijan / työntekijän) Enintään vuoden 14 päivää 1v. 4v. 1 kk 4v. - 8v. 2 kk 8v. - 12v. 4 kk Yli 12v. 6 kk Palvelusuhde kestänyt Viranhaltija / työntekijä irtisanoutuu Enintään 5 vuotta 14 päivää Yli 5 vuotta 1 kk Jos viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle 2 kk Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tai saatettu tiedoksi. 5 PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA Laissa kunnallisesta viranhaltijasta säädetään sellaisista viranhaltijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevista asioista, joista täytyy päättää hallintopäätöksellä. Kunnallisessa viranhaltijalaissa ei yleensä oteta kantaa toimivaltakysymyksiin, joten valtuusto on hyväksynyt hallintosäännön, jossa on määräykset toimivallan jaosta. Kuortaneen kunnan hallintosäännön luvussa 6 käsitellään toimivaltaa henkilöstöasioissa. Seuraavassa otteita Kuortaneen kunnan hallintosäännön luvusta 6 37 Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat Kunnanhallitus sekä lautakunnat päättää alaisensa henkilöstön yli 6 kk:n harkinnanvaraisesta virkavapaudesta, Kunnanjohtaja päättää toimialajohtajien sekä elinkeinojohtajan harkinnanvaraisesta virkavapaudesta kunnanhallituksen mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti enintään 6 kuukaudenajaksi mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä, Toimialajohtajat myöntävät alaisiaan koskevan harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman kunnanhallituksen mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti enintään 6 kuukauden ajaksi mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä,

13 10 38 Muut kuin harkinnanvaraiset virkavapaat Esimiehet myöntävät alaiselleen sellaisen virka- tai työvapaan, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen mukaan ehdoton oikeus. 41 Sivutoimet Kunnajohtaja, toimialajohtaja ja tulosalueiden esimiehet myöntävät sivutoimiluvan alaiselleen viranhaltijalle tai työntekijälle, 50 Muut henkilöstöä koskevat päätökset Kunnanjohtaja, toimialajohtaja, tulosalueen esimies ja tulosyksiön vastaava tekevät alaisiaan koskevat seuraavat päätökset: 1. myöntävät vuosilomat, 2. antavat alaiselleen viranhaltijalle tai työntekijälle virkamatkamääräyksen ja päättävät alaisensa henkilöstön koulutukseen osallistumisesta, paitsi kunnanjohtaja ja toimialajohtajat omasta koulutuksestaan enintään viiden päivän pituisen jakson osalta 3. määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon, 6 SAIRAUSLOMA Viranhaltijalla / työntekijällä on oikeus saada virka-/työvapaata, jos hän on sairauden, vamman tai tapaturman vuoksi johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi estynyt hoitamasta virka/työtehtäviään. Omalla ilmoituksella voi olla sairauden vuoksi poissa päivän kerrallaan, enintään 3 kalenteripäivää, kun kyseessä on vatsatauti, nuha-kuume tai lääkärin diagnosoima migreeni. Tätä pidemmästä poissaolosta tulee toimittaa työterveyshoitajan tai lääkärin todistus. Muusta työkyvyttömyydestä on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ilman aiheetonta viivytystä. KVTES:n mukaan ensimmäinen sairauslomapäivä on palkaton, mikäli lääkärintodistusta ei ole toimitettu työnantajalle (esimiehelle) viikon kuluessa lääkärintodistuksen allekirjoituspäivästä. Työntekijä ei menetä sairausajan palkkaa, mikäli viipyminen aiheutuu hyväksyttävästä syystä. Esimiehen tehtävä on seurata, miten lääkärintodistukset saapuvat. (KVTES V, 1 3 mom.). Työntekijän on tehtävä sairauslomahakemus viivytyksettä. Sairauslomaa haetaan ensimmäisestä kokonaisesta sairauslomapäivästä. (lomake E:asemalla LOMAKKEET kansiossa). Oman ilmoituksen mukaan tapahtuvat poissaolot on aina ilmoitettava omalle esimiehelle henkilökohtaisesti soittamalla. Esimiehen ollessa vuosilomalla tms. vapaalla hänen oikeutensa ja velvollisuutensa on hänen sijaisellaan.tämän lisäksi sairastumisesta ilmoitetaan mahdollisimman pian omaan yksikköön. Jokainen huolehtii itse, että tulee anoneeksi myös omalla ilmoituksella tapahtuvan sairausloman tai muuten poissaolopäivät muuttuvat palkattomiksi. Esimiehen tulee kuitenkin kiinnittää huomiota toistuvasti samalla henkilöllä ilmeneviin sairauspoissaoloihin voimassa olevan varhaisen tukemisen mallissa olevan sairauslomien puheeksiottamisjärjestelmän mukaisesti ja tarvittaessa ohjata työntekijä työterveyshuoltoon.

14 11 Työnantaja voi kuitenkin harkintansa mukaan aina vaatia hyväksyttävän lääkärintodistuksen koko sairausloman ajalta KVTES:n V luvun 1 :n mukaisesti esimerkiksi silloin, jos sairastuminen tapahtuu juuri ennen vapaapäiviä tai välittömästi vapaapäivien päätyttyä. On huomioitavaa, että lääkärintodistus on vai asiantuntijalausunto, josta esimies voi perustellusta syystä poiketa. Jos työnantaja ei perustellusta syystä lääkärintodistusta hyväksy, voi työnantaja kustannuksellaan lähettää palkansaajan osoittamalleen lääkärille. Lääkärintodistuksen toimittaminen työnantajalle tarkoittaa samalla sitä, että palkansaaja on työkyvytön tekemään myös muilla työnantajilla tai omiin nimiinsä vastaavaa työtä. (KVTES luku V, 1 3 mom.). Sairauslomaa ei myönnetä palkallisena kauneusleikkauksiin eikä silmien laserleikkauksiin (taittovirheestä johtuvat), tai muihin vastaaviin ei-sairaudesta johtuviin poissaoloihin (esim. päihteistä johtuvat poissaolot). Palkallisena myönnettyihin Z- ja F-koodeilla määriteltyihin poissaoloihin tulee kiinnittää huomiota ja työntekijä tulee tarvittaessa ohjata työterveyshuoltoon. Kela ei pääsääntöisesti myönnä sv-päivärahaa näiden poissaolojen vuoksi. Kelan kielteinen päätös sv-päivärahan myöntämisestä ei oikeuta jälkikäteen muuttamaan sairauslomaa palkattomaksi. Kuortaneen kunnassa sairauslomaa koskevia diagnooseja saavat työnantajan puolesta käsitellä työntekijän esimies, palkkasihteeri ja KT-yhteyshenkilö (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 5 ). 7 SAIRAUSLOMA-AJAN PALKKA Sairausajan palkan maksamisen edellytyksenä on, että palvelusuhde on jatkunut vähintään 60 kalenteripäivää välittömästi ennen sairauslomaa ja että virantoimitus tai työsuhde on jo alkanut. Sairausloma-ajan palkka on saman kalenterivuoden aikana varsinainen palkka 60 kalenteripäivän ajan, sen jälkeen 2/3 varsinaisesta palkasta 120 kalenteripäivän ajalta. Jos palvelusuhde on jatkunut alle 60 kalenteripäivää, on oikeus saada saman kalenterivuoden aikana varsinaista palkkaa 14 kalenteripäivän ajalta. Palkanmaksu päättyy, kun edellä mainitut määräajat päättyvät tai sairauslomaa on myönnetty jatkuvana yhdessä tai useammassa erässä yli 12 kuukaudeksi (jatkuva, jollei keskeytä vähintään 30 kalenteripäivän työskentely) (KVTES luku V, 2 ). 8 LÄÄKÄRISSÄ TAI TUTKIMUKSISSA KÄYNTI 8.1 Työnantajan määräämät terveydenhoidolliset tutkimukset ja tarkastukset Työnantajan määräämiin terveydenhoidollisiin tutkimuksiin ja tarkastuksiin taikka viranhoidon/työn edellyttämiin lakimääräisiin tarkastuksiin kulunut aika luetaan työajaksi silloinkin, kun se tapahtuu vapaaaikana. Niihin liittyvää mahdollista matka-aikaa ei lueta työajaksi. Mikäli matka-aika ajoittuu viranhaltijan / työntekijän varsinaiseen työaikaan, työaikaa ei tästä syystä pidennetä. (KVTES: luku lll 4 2 mom.)

15 12 Työterveyshuollon toimintasuunnitelmiin sisältyvät työhöntulotarkastukset sekä määräaikaiset terveyden seurantatarkastukset luetaan työajaksi. 8.2 Oma-aloitteiset lääkärissä käynnit Oma-aloitteiset lääkärin vastaanotolla käynnit on tehtävä työajan ulkopuolella. Jos tällaisen lääkärissä käynnin yhteydessä työntekijä saa lääkäriltä määräyksen esim. erikoislääkärin, laboratorio- tai röngtentutkimukseen, on se seuraavan kohdan 8.3 tarkoitettu lääkärin määräämä tutkimus. Myös hammaslääkärissä käynnit tapahtuvat työajan ulkopuolella. Akuuteissa hammassärkytapauksissa järjestetään vapautus työstä. Hoidossa käynnit, esim. fysikaaliset hoitosarjat tapahtuvat työajan ulkopuolella. 8.3 Lääkärin määräämät tutkimukset Mikäli työtekijä/viranhaltija joutuu todellisen tarpeen vaatiessa työaikanaan lääkärin lähetteellä määräämiin esim. erikoislääkärin, laboratorio- tai röngtentutkimuksiin, työnantajan on järjestettävä niitä varten vapautus työstä. Todellisella tarpeella tarkoitetaan sitä, että tutkimus ei ole tehtävissä työajan ulkopuolella tai että kyseessä on äkillinen tutkimustarve. Jos kyseessä on todellinen tarve käydä tutkimuksissa työajalla, on tutkimuksiin käytetty aika työntekijälle palkallista, mutta sitä ei lueta työajaksi. Ylityötä laskettaessa tämä kuitenkin huomioidaan. Esim. 2 tuntia kuluu tutkimukseen ja samalla viikolla tulee 2 tuntia ylityötä. Tällöin viikottaista ylityötä ei muodostu. Määräys koskee myös synnytystä edeltäviä lääketieteellisiä tutkimuksia, mikäli tutkimus on suoritettava työaikana. Jos tutkimus matka-aikoineen ajoittuu viranhaltijan/työntekijän varsinaiseen työaikaan, työaikaa ei tästä syystä pidennetä. 9 TYÖTAPATURMAT Kunnan henkilöstö on lain mukaisesti vakuutettu työ- ja työmatkatapaturmien osalta. Vakuutusyhtiö on Pohjola. Työpaikalla tai työmatkalla sattuneista tapaturmista on ilmoitettava heti esimiehelle. Palkkasihteeri tekee vahinkoilmoituksen (yhdessä työntekijän kanssa) viimeisään 7 työpäivän kuluttua vahingosta. Lomake E-asemalla / LOMAKKEET -kansiossa. Erillistä vakuutustodistusta ei enää tarvita, vaan riittää kun työntekijä ilmoittaa hoitohenkilökunnalle työnantajan nimen ja vakuutusyhtiön. Työtapaturmien/ammattitautien sairausloma-ajan palkka Varsinaista palkkaa maksetaan yhteensä 120 kalenteripäivää ja 2/3 varsinaisesta palkasta seuraavat 120 kalenteripäivää. Kalenterivuodella ei ole merkitystä. (KVTES luku V, 3 )

16 13 10 LOMAT JA POISSAOLOT 10.1 Virka- ja työvapaa Viranhaltijalle voidaan hakemuksesta myöntää määräajaksi vapautus virka- tai työtehtävien hoitamisesta joko kokonaan tai osittain. Virka- / työvapaata on haettava kirjallisesti, jollei muualla toisin säädetä tai virka- / työehtosopimuksessa ole toisin määrätty. Virka- tai työvapaan myöntäminen ja sen pituus ovat työnantajan harkinnassa, jollei muualla toisin säädetä tai virka- / työehtosopimuksessa ole toisin määrätty. Lähin esimies päättää sellaisesta virka- tai työvapaasta, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus (opintovapaa, vuorotteluvapaa, hoitovapaa, kuntoutustuki). Työntekijjän on pyynnöstä todistettava työloman peruste. Kunnanjohtaja ja toimialajohtajat päättävät alaisiaan koskevasta enintään puoli vuotta kestävästä harkinnanvaraisesta palkattomasta virka- tai työsuhdevapaasta. (vrt.kohta 5) Virka- ja työvapaapäätökset sitovat molempia osapuolia. Päätöksissä noudatetaan ns. aikaprioriteettiperiaatetta: Ensin tehty päätös on ensisijainen. Esim. palkatonta virkavapaapäätöstä ei saa muuttaa palkalliseksi sairauslomaksi (poikkeus opintovapaa). Virkavapauden / työloman perusteen tulee olla olemassa koko keskeytyksen ajan. Jos virkavapautta / työlomaa käytetään muuhun kuin myönnettyyn tarkoitukseen, se voidaan keskeyttää tai peruuttaa palkansaajan kuulemisen jälkeen. Jos työnantajan ja työntekijän välillä on tehty useita peräkkäisiä, keskeytymättömänä tai lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen katsotaan työsuhde-etuuksien kannalta jatkuneen yhdenjaksoisesti (TSL 1 luku 5 ). Lyhytaikaiset keskeytykset voivat olla enintään 7 päivää. Useita peräkkäisiä palvelusuhteita tarkoittaa vähintään 3 palvelusuhdetta Toimintaohje palkattomien vapaiden myöntämiseen (KVTES luku V 11 3 mom.) 1. Tätä ohjetta noudatetaan yleistyöajassa, toimistotyöajassa ja 38 h 15 minuutin työajassa, mutta jaksotyössä, kun palkaton vapaa anotaan silloin, kun työvuorolista on jo tehty, käytetään toimintaohjetta (jos palkaton vapaa ennalta tiedossa, suunnitelmassa pystytty huomioimaan keskeytyksen aiheuttama työtuntimäärä). Kun palkatonta virka-/työlomaa anotaan viikon työpäiviksi ma-pe, vapaa tulee anoa ja myöntää myös lauantaiksi ja sunnuntaiksi tiistaista perjantaihin anottaessa virkavapaata, on anottava ja myönnettävä myös lauantai ja sunnuntai. keskiviikosta perjantaihin virkavapaata anottaessa, on anottava myös lauantaipäivä palkattomaksi. Torstaista perjantaihin virkavapaata anottaessa ei tarvitse anoa lauantaita ja sunnuntaita. Mikäli virka-/työlomaa anotaan sekä perjantaille että seuraavan viikon maanantaille, väliin jäävälle viikonlopulle tulee anoa ja myöntää virkavapaata.

17 työpäivän pituinen vapaa ei edellytä haettavaksi vapaapäiviä (lauantai, sunnuntai, arkipyhä) Jos kahden kalenteriviikon aikana pidettävä virka-/työloma sisältää viisi työpäivää, tulee vapaaseen sisältyä myös lauantai ja sunnuntai (tai arkipyhä). Jos virkavapautta haetaan maanantaista keskiviikkoon, ei tarvitse hakea edelliselle viikonlopulle virkavapautta. Harkinnanvaraisella virkavapaudella/työlomalla tarkoitetaan sellaisia virka-/työvapaita, joita työnantaja ei ole lain tai sopimusmääräysten perusteella velvollinen myöntämään. Muun kuin lain tai sopimusmääräysten perusteella myönnetyn virka-/työvapaan osalta työnantaja myöntää harkinnanvaraisen virkavapauden aina palkattomana. Mikäli virkavapaata/työlomaa ei voida myöntää hakemuksen mukaisesti, hakemus tulee hylätä ja ilmoittaa hakijalle, että virka / työvapaata voidaan myöntää vain silloin, kun sitä on haettu näiden periaatteiden mukaisesti. Työnantajan edustaja ei saa itse oma-aloitteisesti muuttaa hakemusta viranhaltijan / työntekijän tietämättä. Haettaessa ja käsiteltäessä harkinnanvaraista virkavapaata/työlomaa noudatetaan seuraavia periaatteita: Palkattoman virkavapaan/työloman myöntäminen on aina harkinnanvaraista ja tapauskohtaista, jolloin otetaan huomioon osaston tai työyksikön työtilanne suhteessa henkilöresursseihin, Huomioitavaa: mahdollisuus saada työtilanteen edellyttämä sijainen, virkavapauden tarkoitus, virkavapauden merkitys hakijan ja työyhteisön kannalta Aikaisemmin annettu päätös harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämisestä ei muodosta linjaratkaisua, joka edellyttäisi samanlaista päätöstä toisena aikana. Siirryttäessä toisen työnantajan palvelukseen, virkavapautta ei lähtökohtaisesti myönnetä Vapaa on aina palkatonta Talkoo- ja lomarahavapaa Vapaaehtoiset palkattomat talkoovapaat toteutetaan 4/1, mikä tarkoittaa, että joka viides talkoovapaa on palkallinen. Henkilöstö voi halutessaan anoa ns talkoovapaata seuraavien ehtojen mukaan: Talkoovapaasta on sovittava esimiehen kanssa ja se suunnitellaan sellaisiin ajankohtiin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa toiminnalle ja palvelujen tuottamiselle. Esimies ratkaisee tapauskohtaisesti, tasapuolista kohtelua noudattaen vapaan antamisen ajankohdan. Päätöksestä tulee käydä ilmi, että kyseessä on nimenomaan talkoovapaa. Talkoovapaan myöntämisen pääsääntö on, että vapaan ajaksi ei palkata sijaista tai suoriteta muita sijaisuusjärjestelyjä. Talkoovapaa ei saa johtaa siihen, että vuosilomia jää pitämättä tai säästövapaita kertyy.

18 15 Talkoovapaapäiviä voi kerryttää pitemmän ajan kuluessa työajan lyhennyksin tai ottaa yksittäisinä päivinä useampia kertoja tai yhtäjaksoisesti (myös viikkoa pidempinä jaksoina). Opettajien osalta talkoovapaat voidaan toteuttaa sijaisuusjärjestelyin, mutta mikäli sijainen joudutaan palkkaamaan tai joudutaan tekemään muita sijaisuusjärjestelyjä on sijaiskulujen oltava huomattavasti alemmat kuin talkoovapaasta saatava säästö (esim. sijainen oto-korvauksella). Viranhaltijalla / työntekijällä on oikeus muuttaa osittain tai kokonaan ansaitsemansa lomaraha vapaaksi, mikäli tämä päätösvaltaisen viranomaisen (esimiehen) harkinnan mukaan on mahdollista ottaen huomioon työtehtävien hoito ilman sijaisuusjärjestelyitä 10.4 Vuosiloma Vuosiloma on tarkoitettu työssä jaksamisen tukemiseen ja työputken katkaisemiseen. Vuosiloma määräytyy työehtosopimusten mukaan ja sen pituuteen vaikuttavat lomanmääräytymiskuukausien lukumäärä, työkokemuslisään oikeuttavan palvelusajan ja palvelusuhteen pituus. Työnantaja päättää lomien ajankohdista, mutta työntekijät voivat esittää toiveen loman ajankohdasta. Vuosilomat vahvistetaan siten, että kesälomat (toukokuu-syyskuu) vahvistetaan huhtikuun loppuun mennessä (KVTES 4 luku 7 ) ja muut (lokakuu-huhtikuu) lomat tammikuun loppuun mennessä Vuosiloman antaminen Vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä ajankohtana. Vuosilomia suunnitellessa pyritään turvaamaan työyksikön sujuva toiminta myös loma-aikoina esim. lomia porrastamalla. Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä ottamaan huomioon vuosilomapäätöstä tehdessään vuosilomatoiveet ja muistettava tasapuolinen kohtelu. Vuosilomasta vähintään 20 vuosilomapäivää (65%) sijoitetaan lomavuoden lomakauteen (kesäloma). Muu kuin lomakaudelle sijoitettava loma (talviloma) on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä. (KVTES luku IV 7 mom. 2) Yksi jakso vuosilomasta on annettava vähintään 10 vuosilomapäivän mittaisena (KVTES luku IV 7 mom 4). Ohje 1: Jos kalenteriviikon kaikki työpäivät ovat vuosilomapäiviä (esim. ma-pe) määrätään loma-ajaksi koko kalenteriviikko. (KVTES luku IV 7 mom. 6) Ohje 2: Palvelusuhteen kestäessä lomanmääräytymisvuoden (esim ) vuosilomaa voi pitää vasta kalenterivuoden (1.1.) alusta. (KVTES luku IV 8 mom. 2) Poikkeuksena määräaikaiset työntekijät esim koulunkäyntiohjaajat, joiden lomat sijoitetaan pidettäväksi koulun loma-aikoihin. Ohje 3: Jos palvelusuhde päättyy ennen kuin viranhaltijalla / työntekijällä ohjeen 2 mukainen oikeus pitää vuosilomaa, saavat työnantaja ja viranhaltija / työntekijä sopia palvelusuhteen kestäessä palvelusuhteen päättymiseen mennessä ansaittavan vuosiloman pitämisestä palvelusuhteen kestäessä. (KVTES luku IV 8 mom. 3)

19 16 Niissä työyksiköissä, jotka suljetaan osaksi vuotta vuosilomien keskittämisen vuoksi, tulee vuosilomat pyrkiä vahvistamaan ko. ajan jaksolle. Erityisistä toiminnallisista syistä johtuen (esim. palvelujen toiminnan turvaaminen) esimies voi harkintansa perusteella olla vahvistamatta vuosilomia kiinnioloaikaan. Vuosiloma on annettava viimeistään lomavuotta seuraavana vuonna mennessä. (lomavuosi on se kalenterivuosi, jonka aikana lomanmääräytymisvuosi päättyy; lomanmääräytymisvuosi on 1.4 alkava ja 31.3 päättyvä ajanjakso), vaikka viranhaltija / työntekijä olisikin esim. harkinnanvaraisella virka-/työvapaalla, vanhempainvapaalla, hoitovapaalla tai opintovapaalla. Edellä mainittu virka-/työvapaa keskeytetään vuosiloman ajaksi. (KVTES luku IV 7 mom. 5). Vuosiloma voidaan antaa vanhempainvapaan ja hoitovapaan aikana. Tällöin vuosiloma-aika ei pidennä vanhempain-/hoitovapaata. Mikäli viranhaltijalle / työntekijälle on myönnetty muu pitkäaikainen virka-/työvapaa kuin äitiys-tai isyysvapaa, vuosiloma voidaan antaa virka-/työvapaan aikana. Poikkeuksena on vuosiloman siirto työkyvyttömyyden johdosta. Vuosilomaa ei saa ilman viranhaltijan / työntekijän suostumusta määrätä äitiys- eikä isyysloman ajaksi. Jos vuosilomaa ei voida äitiys- tai isyysloman vuoksi antaa, loma saadaan antaa 6 kuukauden kuluessa vapaan päättymisestä. (KVTES luku IV 7 mom. 5) Vuosiloman siirtäminen sairauden vuoksi Jos viranhaltija / työntekijä on vuosilomansa tai sen osan tai säästövapaansa alkaessa sairauden, tapaturman tai synnytyksen johdosta työkyvytön, siirretään pitämättä olevat vuosiloma- tai säästövapaapäivät myöhäisempään ajankohtaan, jos viranhaltija / työntekijä sitä pyytää ennen loman tai sen osan alkamista tai niin pian kuin mahdollista. (KVTES luku IV 11 mom. 1) Jos työkyvyttömyys alkaa loman aikana siirto-oikeus on jo ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä lukien. Lääkärintodistuksen toimittaminen katsotaan pyynnöksi siirtää loma myöhäisempään ajankohtaan. (KVTES luku IV 11 mom. 2). Huom. Jos työkyvyttömyys ilmenee vuosiloman aikana, tulee työkyvyttömyydestä aina esittää joko terveydenhoitajan, sairaanhoitajan tai lääkärin todistus, mikäli haluaa käyttää loman siirto-oikeutta. Esimiehelle tulee sairaslomasta ilmoittaa välittömästi Säästövapaa Viranhaltija / työntekijä voi säästää yli 15 vuosilomapäivää ylittävän osan kultakin loman määräytymisvuodelta ansaitsemastaan vuosilomapäivästä pidettäväksi vuosiloman lomakautta seuraavan lomakauden jälkeen säästövapaana, mikäli asiasta sovitaan viranhaltijan / työntekijän ja työnantajan edustajan kanssa. Vuosiloman siirtämisestä säästövapaaksi sovitaan lomanmääräytymisvuoden lomaa ensimmäistä kertaa vahvistettaessa eikä vuosilomaa voi ilmoittaa säästävänsä kesken lomavuotta. (KVTES luku IV 12) Säästövapaa annetaan etukäteen sovittuna ajankohtana. Säästövapaan kokonaismääräksi suositellaan enintään 23 lomapäivää. Säästövapaata vahvistettaessa on päätöksessä selkeästi mainittava, että kyseessä on säästövapaan pitäminen.

20 17 11 PERHEVAPAAT Perhevapaisiin on subjektiivinen oikeus ja ne eivät ole harkinnanvaraisia virka/työlomia. Poikkeuksena: osittaisesta hoitovapaan ja osittaisesta vanhempainvapaan käyttämisestä on sovittava. Työnantajalle on tehtävä kokonaissuunnitelma, jossa ilmoitetaan perhevapaiden käyttämisestä, alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta, jotta työnantaja pystyy tekemään mahdollisia sijais- ja työjärjestelyitä. Perhevapaiden keskeyttämiseen ja muuttamiseen pitää pääsääntöisesti olla ennalta arvaamaton ja perusteltu syy Äitiysvapaa Äitiysvapaata on haettava kaksi kuukautta ennen äitiysvapaan alkamista. Jotta viranhaltijalle / työntekijälle myönnetään 72 arkipäivän mittainen äitiysvapaa palkallisena, palvelusuhteen on pitänyt kestää vähintään kaksi kuukautta ennen äitiysvapaata sekä lasketusta ajasta on toimitettava todistus työnantajalle. (KVTES luku V 7) Äitiysvapaata haetaan lomakkeella: Kun työntekijä saa neuvoltasta todistuksen lasketusta synnytysajasta, hän menee palkkasihteerin luokse, joka laskee äitiysloma-ajan hakemuslomakkeelle. Sen jälkeen työntekijä antaa lomakkeen esimiehelleen, joka tekee päätöksen. Päätöksen jälkeen lomake lähetetään palkkasihteerille Isyysvapaa Isä voi pitää isyysvapaata 54 arkipäivää lapsen syntymän jälkeen äitiys- ja vanhempainrahakauden aikana tai heti sen jälkeen tai myöhemmin. Isyysvapaata on haettava kaksi kuukautta ennen aiottua vapaata. Jos isä suunnittelee pitävänsä isyysvapaata heti lapsen syntymän jälkeen, riittää ilmoitus 2 kuukautta arvioitua aikaa ennemmin. Vasta sen jälkeen, kun on tiedossa tarkka isyysvapaan ajankohta, kannattaa tehdä isyysvapaahakemus. Äitiys- ja vanhempainvapaakauden aikana isyysvapaa voidaan jaksottaa enintään neljään eri jaksoon. Äitiys- ja vanhempainvapaan jälkeen pidettävä isyysvapaa voidaan jakaa kahteen jaksoon. Koko isyysvapaa on pidettävä ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta. Isyysvapaa on palkallista enintään vapaan 12 ensimmäistä arkipäivää. Palkallisen isyysvapaan edellytyksenä on: hakija on ollut palveluksessa välittömästi ennen vapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta isyysvapaata on haettava 2 kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista tai kuukautta ennen jos aiottu vapaa on enintään 12 arkipäivää työnantajalle on esitettävä lääkärin tai terveydenhoitajan antama todistus lapsen syntymästä 11.3 Vanhempainloma ja -raha Sekä äidillä että isällä on oikeus vanhempainvapaaseen ja sen ajalta maksettavaan vanhempainrahaan.

21 18 Vanhempainvapaata on haettava kaksi kuukautta ennen vapaan suunniteltua alkamista. Vanhempainrahakausi alkaa välittömästi äitiysrahakauden päättyessä. Vanhemmat päättävät, kumpi vanhempainvapaalle jää. Vapaalla ei voi olla molemmat vanhemmat yhtäaikaa (poikkeuksena monikkoperheet). Vanhempainrahaa maksetaan 158 arkipäivältä. Lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen, kun vanhempainrahakausi päättyy. Jos lapsia on syntynyt samalla kertaa useampia, suoritusaikaa pidennetään 60 arkipäivällä lasta kohti toisesta lapsesta alkaen. Ottolapsilla vanhempainlomaa on 234 arkipäivää syntymästä. Vanhempainrahan määrä lasketaan yleensä äidin tai isän verotuksessa vahvistettujen työtulojen mukaan. Vuosiloma voidaan myöntää vanhempainvapaalle, mutta loma-aika ei pidennä vanhempainvapaata (KVTES luku IV 7 mom. 5) Hoitovapaa Viranhaltijalla / työntekijällä on oikeus palkattomaan hoitovapaaseen vanhempainvapaakauden päättymisestä alkaen siihen saakka kun lapsi täyttää 3 vuotta. Vapaata on haettava viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan suunniteltua alkamista. Hakemukseen on merkittävä sen lapsen syntymäaika, jonka perusteella hoitovapaata haetaan. Lähtökohta on, että vapaa voidaan pitää yhdessä tai kahdessa jaksossa ja vapaan minimipituus on 1 kk, ellei erikseen toisin sovita. Hoitovapaan voi keskeyttää vain perustellusta syystä ilmoittamalla siitä viimeistään kuukautta ennen muutosta (TSL 4:a 3 mom.). Pätevä syy keskeytykselle on avioero, puolison tai lapsen kuolema ja myös uusi raskaus. Uusi raskaus on perusteltu syy hoitovapaan keskeyttämiseen siitä ajankohdasta lukien, jolloin oikeus äitiysvapaaseen alkaa. Silloin äitiysvapaan hakuaika on kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista. Vuosiloma voidaan myöntää hoitovapaalle, mutta loma-aika ei pidennä hoitovapaata (KVTES luku IV 7 mom. 5) Osittainen hoitovapaa Osittaista hoitovapaata voi saada siihen asti, kunnes lapsen toinen lukuvuosi päättyy (31.7.). Poikkeuksena on pidennetty oppivelvollisuus. Osittaista hoitovapaata on haettava kaksi kuukautta ennen vapaan suunniteltua alkamista. Siihen on oikeus, jos 12 kuukauden aikana on tullut 6 kuukauden palvelusuhde. Vapaata voi saada yhden jakson kalenterivuodessa, jolloin pituus ja ajankohta ovat hakemuksen mukaan. Työ on osa-aikatyötä, jolloin työaika on joko 6h/vrk tai 30h/viikko, ellei toisin sovita. Työnantaja voi kieltäytyä myöntämästä vapaata, jos siitä on toiminnalle vakavaa haittaa Tilapäinen hoitovapaa (KVTES luku V 9) Viranhaltijalla / työntekijällä on oikeus saada 4 työpäivää kerrallaan tilapäistä hoitovapaata alle 12-vuotiaan lapsen tai vammaisen lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi. Molemmat vanhemmat eivät voi olla yhtä aikaa lasta hoitamassa. Vanhemmalla tarkoitetaan myös aviopuolisoa tai samassa taloudessa asuvaa

22 19 avopuolisoa. Myös ns. etävanhempi voi saada vapaata, jos lapsi on sairastuessaan etävanhemman hoidossa. Vapaa on lapsikohtainen ja sairauskohtainen. Työnantajalle on ilmoitettava välittömästi tilapäisen hoitovapaan käyttämisestä sekä esitettävä aina luotettava selvitys asiasta. Luotettavana selvityksenä pidetään terveydenhoitajan/lääkärin todistusta, tai esim. lapsen sairastuessa kesken työpäivän, lapsen hoitajan vapaamuotoista todistusta asiasta. Varsinainen palkka maksetaan enintään kolmelta kalenteripäivältä sairastumispäivästä lukien riippumatta siitä, ovatko ne työpäiviä vai eivät. (kts. KVTES luku 5 9) Jos kyseessä on etukäteen tiedossa oleva lapsen kanssa esim. keskussairaalan poliklinikalla käynti tai muu lääkärissä käynti, ei kyse ole äkillisesti sairastuneen lapsen hoidosta. Samoin lapsen sairaalassa olon ajaksi ei myönnetä tilapäistä hoitovapaata palkallisena, koska tällöin lapsen hoito on järjestyksessä. Näissä tapauksissa voidaan hakea palkatonta virkavapautta/työlomaa kyseiselle ajalle. Palkattomalta ajalta on mahdollisuus hakea Kelalta erityishoitorahaa D -lääkärintodistuksen perusteella. Tarkista suoraan Kelalta mahdollisuus saada ko. etuutta. Kuortaneen kunnassa terveydenhoitajan tai lääkärin todistus on luotettava selvitys tilapäisen hoitovapaan perusteista Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaasta on säädetty laki (Vuorotteluvapaalaki1305 / 2002), jonka tarkoituksena on edistää lyhytkestoisen työstä poissaolon avulla työntekijän työssä jaksamista ja parantaa samalla työttömänä työnhakijana olevan henkilön työllistymisedellytyksiä määräaikaisen työkokemuksen kautta. Vuorotteluvapaan myöntäminen on aina työnantajan harkinnassa. Vuorotteluvapaalla tarkoitetaan järjestelyä, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti määräaikaisesti vapautetaan palvelusuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja samalla sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että henkilö on hankkinut työhistoriaa ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 20 vuotta. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että vuorottelijan työssäolo ja palvelusuhde samaan työnantajaan on yhdenjaksoisesti kestänyt välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 13 kuukautta. Vapaa on pidettävä kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa sen alkamisesta. Vuorotteluvapaata haetaan vähintään 100 kalenteripäivää yhtäjaksoisesti ja enintään 180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan myöntäminen perustuu aina työnantajan harkintaan. 12 ERÄÄT VIRKA- JA TYÖVAPAAT Reservin kertausharjoituksiin määrätylle tai lain nojalla väestönsuojelukoulutukseen määrätylle maksetaan kertausharjoitusten ja väestönsuojelukoulutuksen ajalta varsinainen palkka vähennettynä reserviläispalkan tai vastaavan korvauksen määrällä. Reserviläispalkan tai vastaavan korvauksen suuruudesta pitää toimittaa työnantajalle todistus. Vapaaehtoisen kertausharjoitukset ovat palkattomia. (KVTES luku V 11 1 mom.) 50- ja 60- vuotispäivät, oma vihkiäispäivä, rekisteröimispäivä sekä aviopuolison, rekisteröidyn parisuhteen osapuolen, vanhemman, lapsen, veljen ja sisaren hautajaispäivä (siunauspäivä) että asevelvollisuuslain mukainen kutsuntapäivä ovat palkallisia vapaapäiviä. (KVTES luku V 11 2 mom.)

23 20 Jos on myönnetty aikaisemmin vuosilomaa esim. 50- vuotispäivän ajaksi, se ei oikeuta muuttamaan ensin myönnettyä päätöstä jälkikäteen toiseksi. Jos syntymäpäivä sattuu muutenkin vapaapäiväksi, syntymäpäivän johdosta ei tule ylimääräistä vapaapäivää. Lapsensa synnytykseen osallistuvalla isällä on oikeus saada yksi kalenteripäivä palkallista vapaata. 13 TYÖMATKAT, MATKAKORVAUKSET JA PÄIVÄRAHAT Työmatkoista on tehtävä koulutushakemus tai virkamatka-anomus työmatkan luonteen mukaan. Matkalaskulla voi anoa kilometrikorvauksia ja päivä- ja osapäivärahoja työmatkoilta. Koulutus- ja virkamatkaanomuksella maksetaan vastaavasti koulutuksesta ja virkamatkasta johtuvat matkakorvaukset ja päivä- ja osapäivärahat. Matkakorvaukset tulee hakea mahdolliman pian, mutta viimeistään kaksi (2) kuukautta matkan jälkeen. Kuortaneen kunnalla on VR:n kanssa sopimus matkatilistä ja tarvittavat junaliput tilataan omalta esimieheltä Virkamatka (KVTES liite 16 ) matkakorvaus anotaan esimieheltä, joka tekee päätöksen korvaukset halvimman kulkuneuvon mukaan (vertailu) päiväraha maksetaan, jos virkamatka ulottuu yli 15 km etäisyydelle asunnosta tai virka-/työpaikasta korvaukset maksetaan KVTESin määräysten mukaan (verottajan vuosittain vahvistamien määrien mukaisesti). kokopäiväraha yli 12 tunnin matkasta matkavuorokausi on 24 tuntia osapäiväraha yli 8 tunnin matkasta tai kun matkavuorokausi on ylittynyt 2 t osapäiväraha, jos matka on kestänyt yli 6 tuntia ja siitä enemmän kuin 3 tuntia klo välillä ateriakorvaus, jos virkamatkasta ei tule maksettavaksi päivärahaa, mutta viranhaltija on aterioinut omalla kustannuksella ja etäisyys on vähintään 15 km asunnosta tai työpaikasta majoituskustannukset yö-matkaraha maksetaan klo välisenä aikana tapahtuvasta virkamatkasta (ei makseta hotelliyöpymisestä) matka-aika ei ole työaikaa 13.2 Työmatkakorvaukset Virkamatkaan käytetystä ajasta luetaan työajaksi vain virka- tai työtehtävien suorittamiseen kulunut aika. Mikäli viranhaltija/työntekijä on käyttänyt työaikaansa matkustamiseen, ei hänen työaikaansa tämän vuoksi pidennetä. Virantoimitusmatkoilla matkustaminen työpisteestä toiseen työpäivän kuluessa luetaan työajaksi edellyttäen, että matkustetaan kustannuksiltaan edullisimmalla tavalla suorinta ja nopeinta reittiä.

24 21 Esimerkki 1 Viranhaltija tai työntekijä menee aamulla asunnoltaan pääasialliselle toimipaikalleen. Työpäivän aikana hän menee kokouspaikkaan A, josta ajaa työpäivän päätyttyä asuntoonsa. Tavanomainen työmatka asunnosta pääasialliseen toimipaikkaan ei oikeuta korvauksiin. Matka pääasiallisesta toimipaikasta kokouspaikkaan A on virantoimitusmatka, josta maksetaan kilometrikorvaukset 12 kilometriltä. Matka kokouspaikasta A asunnolle on työmatka. Siitä ei makseta korvauksia, koska matkasta viimeisestä työpisteestä asunnolle ei aiheudu suurempia kustannuksia kuin matkasta pääasiallisesta toimipaikasta asunnolle olisi aiheutunut. Esimerkki 2 Työntekijä menee aamulla asunnoltaan tilapäiseen työpaikkaan A. Työpäivän aikana hän siirtyy kokouspaikkaan B, josta ajaa työpäivän päätyttyä asuntoonsa. Työmatka asunnosta tilapäiseen työpaikkaan A ei oikeuta korvauksiin, koska matkasta ensimmäiseen työpisteeseen ei aiheudu suurempia kustannuksia kuin matkasta pääasialliseen toimipisteeseen. Matka tilapäisestä työpaikasta A kokouspaikkaan B on virantoimitusmatka, josta maksetaan kilometrikorvaukset 5 kilometriltä. Työmatka kokouspaikasta B asuntoon oikeuttaa kilometrikorvauksiin 12 kilometriltä (25 km 13 km), koska matkustaminen viimeisestä työpisteestä asunnolle aiheuttaa suuremmat kustannukset kuin matka pääasiallisesta toimipaikasta asunnolle.

KUORTANEEN KUNNAN OHJESÄÄNTÖ. Opas henkilöstölle

KUORTANEEN KUNNAN OHJESÄÄNTÖ. Opas henkilöstölle KUORTANEEN KUNNAN OHJESÄÄNTÖ Opas henkilöstölle Yhteistoiminaneuvosto 15.12.2016 12 Kunnanhallitus 19.12.2016 217 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...1 2 REKRYTOINTI...1 3 TEHTÄVÄNKUVAUS...1 3.1 Tehtävänkuvan

Lisätiedot

Työaika yleisiä määräyksiä

Työaika yleisiä määräyksiä Tekstimuutoksia Koulutustilaisuus Työajaksi luetaan koulutus, johon työnantaja määrää työntekijän/viranhaltijan osallistumaan Mikäli kyseessä on koulutus, johon työnantaja ei ole määrännyt ja jota ei lueta

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 2/2018 liite 2 1 (10) voimaan tulevien yleistyöaikamääräysten soveltamisohje. Sisällys

KT Yleiskirjeen 2/2018 liite 2 1 (10) voimaan tulevien yleistyöaikamääräysten soveltamisohje. Sisällys KT Yleiskirjeen 2/2018 liite 2 1 (10) 7.5.2018 voimaan tulevien yleistyöaikamääräysten soveltamisohje Sisällys 1 Yleistyöaikaa koskevat määräykset poissaolon vaikutuksesta työaikaan... 2 2 Säännöllinen

Lisätiedot

Keskeytysmääräykset sisältävät voimaantulevat yleistyöaikamääräykset

Keskeytysmääräykset sisältävät voimaantulevat yleistyöaikamääräykset KVTES yleistyöaika Keskeytysmääräykset sisältävät 7.5.2018 voimaantulevat yleistyöaikamääräykset Edustajisto 15.2.2018 Määräysten voimaantulo Määräykset korvaavat KVTES III luvun 7, 14 ja 15 yleistyöaikaa

Lisätiedot

Työsopimuslain muutokset voimaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työsopimuslain muutokset voimaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Työsopimuslain muutokset voimaan 1.1.2017 Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen pitkäaikaistyöttömän kanssa TSL 1:3a Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen ei edellytä TSL 3 :n 2 momentissa tarkoitettua

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

poissaolo Viikoittainen ylityöraja viikolla tai tasoittumisjaksolla, jossa on hyväksyttävä

poissaolo Viikoittainen ylityöraja viikolla tai tasoittumisjaksolla, jossa on hyväksyttävä KT Yleiskirjeen 2/2018 liite 3 1 (11) 7.5.2018 voimaan tulevien toimistotyöaikamääräysten soveltamisohje Sisällys 1 Toimistotyöaikaa koskevat määräykset poissaolon vaikutuksesta työaikaan... 2 2 Säännöllinen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Pysyväisohje Muutos 7.8.2014 kohtaan 5.2. (merkitty kursiivilla) Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Kaikki sekä palkattomat että palkalliset virkavapaudet/työlomat

Lisätiedot

KVTES yleistyöaika. Keskeytysmääräykset sisältävät voimaantulevat yleistyöaikamääräykset. JHL koulutus/mp

KVTES yleistyöaika. Keskeytysmääräykset sisältävät voimaantulevat yleistyöaikamääräykset. JHL koulutus/mp KVTES yleistyöaika Keskeytysmääräykset sisältävät 7.5.2018 voimaantulevat yleistyöaikamääräykset JHL koulutus/mp Määräysten voimaantulo Määräykset korvaavat KVTES III luvun 7, 14 ja 15 yleistyöaikaa koskevat

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 5

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 5 ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 5 Virka-/ Äitiysvapaa Äitiysvapaa 105 arkipv, joka alkaa 30 (-50) arkipv ennen laskettua synnytysaikaa. Mikäli

Lisätiedot

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT 30.10.2014 1 (12)

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT 30.10.2014 1 (12) ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAIN SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOT 30.10.2014 1 (12) ÄITIYS- Äitiysvapaa 105 arkipäivää, alkaa 30 ( 50) arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. KVTES V luku 6 TSL 4:1 3a SVL 9:3

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT. Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa. 1. Sairausloma

VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT. Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa. 1. Sairausloma VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa 1. Sairausloma Työntekijän/viranhaltijan lyhytaikaisen (enintään 3 päivää) sairausloman voi myöntää lähiesimies tai muu

Lisätiedot

Tietotekniikan palvelualan TES vs. laki

Tietotekniikan palvelualan TES vs. laki Tietotekniikan palvelualan TES vs. laki Palkat Minimipalkkalakia ei ole! Tehtäväryhmän ja vaativuuden mukaiset vähimmäispalkat. 2 Säännöllinen työaika Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia

Lisätiedot

HARKINNANVARAISIA VIRKAVAPAUKSIA / TYÖLOMIA KOSKEVAT YLEISET OHJEET

HARKINNANVARAISIA VIRKAVAPAUKSIA / TYÖLOMIA KOSKEVAT YLEISET OHJEET KAUNIAISTEN KAUPUNKI HJ 11.12.1991 / 9 Lisäys kohtaan 5.5/HJ 5.5.93 15 Lisäys kohtaan 5.6/HJ 17.6.97 / 21 Lisäys kohtaan 5.5 / HJ 15.12.99 36 Lisäys kohtaan 5.6/HJ 13.6.2000 26 Muutos kohtaan 5.5/HJ 9.3.2001

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Virkamiesten lomauttaminen

Virkamiesten lomauttaminen Virkamiesten lomauttaminen Päivitetty 11/2016 Valtion virkamieslaki 8 luku 36 39 Jos viranomainen voisi 27 :n 1 momentin nojalla irtisanoa virkamiehen, virkamies voidaan 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 4/2018 liite 5 1 (10) TS-18 liitteen 8, määräaikainen kokeilumääräys ns. 24 t / 42 t työajasta

KT Yleiskirjeen 4/2018 liite 5 1 (10) TS-18 liitteen 8, määräaikainen kokeilumääräys ns. 24 t / 42 t työajasta KT Yleiskirjeen 4/2018 liite 5 1 (10) TS-18 liitteen 8, määräaikainen kokeilumääräys ns. 24 t / 42 t työajasta sopimuskauden loppuun asti (Liitteen 8 kokeilumääräyksen mukaista työaikaa voidaan soveltaa

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus Osa-03: Virka-

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Työstä poissaolot - perhevapaat STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Taustaa työstä poissaoloille Työstä poissaoloja voidaan ryhmitellä

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

POISSAOLO OHJEET Oulunkaaren kuntayhtymä

POISSAOLO OHJEET Oulunkaaren kuntayhtymä POISSAOLO OHJEET Oulunkaaren kuntayhtymä Voimaan 27.6.2012 sairausloma, äitiys, isyys ja vanhempainvapaa, muut perhevapaat, opintovapaa, vuorotteluvapaa, säästövapaa, palkallisia vapaita, virkavapaa/työloma

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ERÄIDEN VUOSILOMAMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA

TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ERÄIDEN VUOSILOMAMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA Yleiskirjeen 9/2019 liite TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2018 2019 ERÄIDEN VUOSILOMAMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Tällä työehtosopimuksella muutetaan kunnallisen

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien.

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien. Yleiskirjeen 11/2011 liite 1 TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 LIITTEEN 12 MUUTTAMISESTA (omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien tultua työaikalain

Lisätiedot

VUOROTTELUKORVAUS. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

VUOROTTELUKORVAUS. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa VUOROTTELUKORVAUS Tampere 27.1.2018 Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä

Lisätiedot

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT (10)

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT (10) ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAIN SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOT 8.6.2017 1 (10) TYÖ ÄITIYS- Äitiysvapaa 105 arkipäivää, alkaa 30 ( 50) arkipäivää ennen laskettua synnytys-aikaa. KVTES V luku 6 TSL 4:1 3a SVL

Lisätiedot

LIITTOJEN YHTEINEN OHJE KOSKIEN ÄITIYSVAPAAN PALKKAA

LIITTOJEN YHTEINEN OHJE KOSKIEN ÄITIYSVAPAAN PALKKAA TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY AMMATTILIITTO PRO RY JRu, RJ, HH 17.9.2014 LIITTOJEN YHTEINEN OHJE KOSKIEN ÄITIYSVAPAAN PALKKAA Työtuomioistuimen tuomio TT2014:116 koskien Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

AVAINTES Yleistyöaika ja toimistotyöaika, lisäja ylityön laskentaesimerkit

AVAINTES Yleistyöaika ja toimistotyöaika, lisäja ylityön laskentaesimerkit AVAINTES 2018-2020 Yleistyöaika ja toimistotyöaika, lisäja ylityön laskentaesimerkit Avaintyönantajat AVAINTA ry Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

UUSI MAA JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS JA OMAILMOITUSMENETTELYN KÄYTTÖÖNOTTO

UUSI MAA JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS JA OMAILMOITUSMENETTELYN KÄYTTÖÖNOTTO Elinkeino ja työmarkkinatiedote 21/2018 25.5.2018 1 MK/TO UUSI MAA JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS JA OMAILMOITUSMENETTELYN KÄYTTÖÖNOTTO Työehtosopimusmuutokset Elinkeino ja työmarkkinatiedotteessa

Lisätiedot

AVAINTES:n muuttuneet työaikamääräykset

AVAINTES:n muuttuneet työaikamääräykset AVAINTES:n muuttuneet työaikamääräykset JHL:n edustajisto/hallitus 15.2.2018 Riitta Rautiainen Määräysten voimaantulo määräykset korvaavat Avaintes:n 3 luvun 49 :n 1 ja 3 momenttien, 52 :n 1-3 momenttien

Lisätiedot

KVTES:n jaksotyöaikauudistus. Edunvalvonta 2015

KVTES:n jaksotyöaikauudistus. Edunvalvonta 2015 KVTES:n jaksotyöaikauudistus Edunvalvonta 2015 Jaksotyöaikauudistus pähkinänkuoressa Voimaan 1.6.2015 Pohjana jaksotyöaikakokeilu Pyrkimys selkeämpiin määräyksiin, muutoksia mm. Ylityön laskentasäännöt

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu.

Lisätiedot

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje.

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje. Ohje (1/6) 13.5.2014 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS OHJE KOSKIEN 1.4.2014 VOIMAAN TULLEITA IRTISANOMISAIKA- JA VUOSILOMAMÄÄRÄYKSIÄ TAUSTA Sivistystyönantajat ry ja yliopistojen henkilöstöä edustavat

Lisätiedot

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa Opintovapaa Opintovapaa tarjoaa työssä oleville joustavan mahdollisuuden opiskeluun. Oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaalakiin (273/1979).

Lisätiedot

POISSAOLO-OHJEET Vaalan kunta

POISSAOLO-OHJEET Vaalan kunta POISSAOLO-OHJEET Vaalan kunta Voimaan 1.4.2015 sairausloma, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, muut perhevapaat, opintovapaa, vuorotteluvapaa, säästövapaa, palkallisia vapaita, virkavapaa/työloma siirryttäessä

Lisätiedot

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 4 1 (8) KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset IV LUKU VUOSILOMA 11 Vuosiloman siirto Työkyvyttömyys 1 mom. Jos viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa

Lisätiedot

Kallis lasti. työaika-asioista. Pekka Mykkänen edunvalvonta-asiantuntija Tehy ry Edunvalvontatoimiala

Kallis lasti. työaika-asioista. Pekka Mykkänen edunvalvonta-asiantuntija Tehy ry Edunvalvontatoimiala Kallis lasti työaika-asioista Pekka Mykkänen edunvalvonta-asiantuntija Tehy ry Edunvalvontatoimiala Koulutustilaisuus koulutustilaisuus ei ole työaikaa, ellei se täytä kaikkia alla olevia ehtoja 1. työnantajan

Lisätiedot

KVTES LIITE 12:n neuvottelutulos

KVTES LIITE 12:n neuvottelutulos KVTES LIITE 12:n neuvottelutulos 08.02.2018 JHL:n edustajisto/hallitus 15.02.2018 Marja Lehtonen/Riitta Rautiainen KVTES Liite 12 Palkan korotukset Sopimusta sovelletaan omassa kodissa työskenteleviin

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA KVTES UUDET JAKSOTYÖ- MÄÄRÄYKSET Valtuusto 22.-23.5.2014 Arto Vallivaara JAKSOTYÖMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET Muutoksen kohteena KVTES luku III 9, 16 ja 17 Muodollista jaksotyötä koskevat

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014 AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu. Muutokset pohjautuvat

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011)

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti.

Lisätiedot

Työelämän juridiset pelisäännöt

Työelämän juridiset pelisäännöt Työelämän juridiset pelisäännöt 7.11.2017 Heidi Tupamäki lakimies Työsuhde Työsuhde on sopimussuhde jossa työntekijä sitoutuu sopimuksella - tekemään henkilökohtaisesti työtä - työnantajan lukuun - tämän

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Liite Talousarviomuutos syksy 2018

Liite Talousarviomuutos syksy 2018 Liite Talousarviomuutos syksy 2018 TulojenVähennykset Tili Varaus Toteuma 1-6 kk Vähennys Perhe- ja sosiaalipalvelut tili 3238 126 300 15 600 100 000 Vanhus- ja vammaisplavelut tili 3223 9 360 100 4 557

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10)

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10) KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10) 1.6.2015 Voimaan tulevien jaksotyöaikamääräysten soveltamisohje Sisällys 1. Säännöllinen työaika (9 1 mom.) 1.1 Palvelussuhde ei kestä koko työaikajaksoa (9 2 mom.)

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5) OPETUSHENKILÖSTÖ JA VUOSILOMA Opetushenkilöstö jakautuu useampaan ryhmään sen mukaan minkälainen työaikajärjestelmä ryhmälle on sovittu. Seuraavassa käsitellään

Lisätiedot

Toimihenkilöohjesääntö

Toimihenkilöohjesääntö Toimihenkilöohjesääntö 1 Toimihenkilöt ja toimikaudet Yhdistyksellä voi olla toimihenkilöitä. Toimihenkilöt valitsee hallitus. Yhdistyksen toimihenkilöiden työsuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. 1 (6) KVTES 2012 2013: keskeiset materiaaliset muutokset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. Palkkausluku (luku II) Palkkausluvun sisältöä

Lisätiedot

Keskimääräisessä työajassa on huomioitu Työehtosopimuksen 20 :n mukaiset työaikaa lyhentävät

Keskimääräisessä työajassa on huomioitu Työehtosopimuksen 20 :n mukaiset työaikaa lyhentävät 1(2) Paikallinen sopimus vuorotyötä tekevien ylempien toimihenkilöiden työaikajärjestelyistä ja niihin liittyvistä korvauksista Finnair Oyj:ssä ja sen tytäryhtiöissä 1. Sopimuksella on sovittu Finnair

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta.

Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 11.1.2017 Työajan pidentäminen Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Työajan pidentämisessä ratkaisut vaihtelevat

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

Virka- ja työvapaan myöntämisperiaatteet

Virka- ja työvapaan myöntämisperiaatteet Konsernimääräys 1 (13) Virka- ja työvapaan myöntämisperiaatteet 1 Palkallisen virka- ja työvapaan myöntämisperiaatteet 2 1.1. Ehdottomat palkalliset virka- ja työvapaat 2 1.2. Harkinnanvaraiset palkalliset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille OPINTOVAPAAN MYÖNTÄMINEN 1 Opintovapaan pituus Opintovapaan myöntäminen perustuu opintovapaalakiin ja - asetukseen. Opintovapaajärjestelmä ei koske oppisopimuslaissa

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS mom. Vuosityöaika määräytyy vuosiloman pituuden mukaan seuraavasti:

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS mom. Vuosityöaika määräytyy vuosiloman pituuden mukaan seuraavasti: YLEISKIRJEEN 26/2003 LIITE 2 1 (5) KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2003 2004 LIITE 5 KESKEYTYMÄTÖN KOLMIVUOROTYÖ 1 Soveltamisala ja säännöllinen työaika 2 Vuosityöaika Tämän liitteen

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosastasto 26.5.2014

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosastasto 26.5.2014 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille PERHEVAPAAT Tämä ohje korvaa henkilöstökeskuksen 28.1.2013 antaman ohjeen perhevapaiden myöntämisestä. Ohje tulee voimaan 26.5.2014 lukien ja on voimassa

Lisätiedot

Ammatillisten vuosityöaika

Ammatillisten vuosityöaika Ammatillisten vuosityöaika Markku Perttunen OAJ VUOSITYÖAIKA Vanha lainsäädäntö Nuorisoasteen koulutus -> Nuorisoasteen sopimukset Aikuiskoulutus -> Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten sopimukset Ammatillinen

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES 22 1 Etuuden vaihtaminen joustovapaaksi Ta ja tt voivat sopia (tes 22.3 ) a)

Lisätiedot

Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen. Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus

Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen. Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus Siirtymäaika 1.6.2015 saakka Tuplajaksoja ei suunnitella Taustalla

Lisätiedot

Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta

Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta KVTES Luku III 4 Työaika 5. mom. Lääkärin määräämät tutkimukset Lääkärin lähetteellä määräämiin tutkimuksiin, kuten erikoislääkärin, laboratorio- tai röntgentutkimukseen

Lisätiedot

säännöllistä työaikaa ei ole rajoitettu, voi vaihdella toiminnan tarpeiden mukaan 37 tuntia viikossa 38 h 15 min/vk

säännöllistä työaikaa ei ole rajoitettu, voi vaihdella toiminnan tarpeiden mukaan 37 tuntia viikossa 38 h 15 min/vk KVTES työaikamuotojen vertailua Työaikamuoto työaika vuorokaudessa työaika viikossa Enintään 9 tuntia 36 tuntia ja 15 Vuorokautista säännöllistä työaikaa rajoitettu, voi vaihdella toiminnan tarpeiden mukaan

Lisätiedot

PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA

PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA YTY-ryhmä 8 29.03.2016 YTY-ryhmä 10 04.04.2016 Kunnanhallitus 125 11.04.2016 Kunnanhallitus 159 26.04.2016 PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA 230/0/00/001/2013

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUTSURAHAN MAKSAMISESTA (Luonnos)

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUTSURAHAN MAKSAMISESTA (Luonnos) Kymsote Liite nro 3 Hallitus 11.1.2019 PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUTSURAHAN MAKSAMISESTA (Luonnos) I Sopimuksen soveltaminen Tällä sopimuksella täydennetään Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

2 Perhepäivähoitajan palkka-asteikko

2 Perhepäivähoitajan palkka-asteikko 1 LIITE 13 YLEISKIRJEEN 2/2001 LIITE 2 LIITE 13 PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUSSUHTEEN EHDOT PALKKAUS 3 2 mom. Peruspalkan määrääminen palkka-asteikosta 1 Henkilökohtaisen peruspalkan tarkistaminen 1.2.2001

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TAYS HATANPÄÄN KARDIOLOGISEN VUODEOSASTOTOIMINNAN TYÖNTEKIJÖIDEN SIIRTYMINEN TAYS SYDÄNKESKUS OY:lle

PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TAYS HATANPÄÄN KARDIOLOGISEN VUODEOSASTOTOIMINNAN TYÖNTEKIJÖIDEN SIIRTYMINEN TAYS SYDÄNKESKUS OY:lle PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TAYS HATANPÄÄN KARDIOLOGISEN VUODEOSASTOTOIMINNAN TYÖNTEKIJÖIDEN SIIRTYMINEN TAYS SYDÄNKESKUS OY:lle 1 Yleistä 2 Luovuttava ja vastaanottava organisaatio 3 Siirron aikataulu

Lisätiedot